diplomová práce

Schindlerova továrna

Text práce 161.86 kB Příloha 38.42 MB

Autor práce: Ing. arch. Libor Duga

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Oponent: Dipl.-Ing. Jaroslava Zajícová

Abstrakt:

Obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec.
Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie na jednom místě, místě se silným příběhem více než 1100 zachráněných lidských životů před holocaustem v Schindlerově továrně – pobočce koncentračního tábora Gross-Rosen.

Klíčová slova:

Schindler, továrna,Brněnec,Vitka,života,holocaust

Termín obhajoby

3.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Architektura a urbanismus (ARCHURB)

Studijní obor

Architektura (ARCH)

Složení komise

prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda)
doc.Ing.arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen)
doc.Ing.arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen)
Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)

Téma židovského holocaustu se v pojetí Libora Dugy nestává očekávanou pietní připomínkou hrůznosti masového zmaření tisíců lidských životů, ale jedinečnou, avšak hluboce pokornou, oslavou neumírající naděje. V unikátním kontextu tzv. "Schindlerovy továrny" vypráví příběh jedince, který navzdory "průmyslovému" vyvražďování židovského obyvatelstva oficiální nacistickou ideologií dokázal zachránit více jak tisícovku dětí. Naději pokračujícího lidského života Duga sugestivně ilustruje ve výsledném mnohovrstevnatém řešení, které řadou symbolických úvah s naléhavou nutností znovupřipomíná smysl naší existence.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Soustavný, pečlivý, s velkou mírou vzácného /sebe/kritického myšlení a výrazné pracovní kázně.

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Dipl.-Ing. Jaroslava Zajícová

Práce velkoryse a obratně řeší urbanismus značně rozsáhlého území s mnoha vrstvami starší zástavby a bohatou historií se silnými symbolickými kontexty. Obratně pracuje s torzálností dochovaných budov i s  mladšími budovami do nichž vkládá nový obsah podporující celkový záměr.
Jednotlivé části areálu jsou navíc rozpracovány až do deatilního a kvalitně propracového řešení dispozic a konstrukčníhího řešení jednotlivých objektů
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Urbanistické řešení Autor logicky otevírá dva dosud uzavřené tovární areály a mění jejich otevřené prostory na veřejná prostranství a tím zcela zásadně mění k lepšímu urbanistické prostředí determinované dosud jedinou průběžnou komunikací. Obě části areálu jsou spojeny nově formulovaným náměstím, které svým pojetím výrazně přispívá ske zklidnění průjezdné dopravy. Těžiště funkcí je správně soustředěno do zachovalejší sverení části areálu a ve velké míře využívá existujících objektů se zachováním autentického a silného genia loci, zatímco jižní část část území má odpočinkový zklidnělý charakter s novou dominantou Kopce smíření. Pro urbanismus sídla Brněnec- Moravská Chrastava má zásadní význam zprůchodnění celého území a především vznik nové pěší osy skrz areál železnižním průchodkem novým mostem přes řeku Svitavu. Je zřejmé, že navržené urbanistické řešení může být funkční pouze při velmi vysoké intenzitě návštěvnického provozu. A
Architektonické řešení Základem architektonického řešení je využití maxima stávajících budov výrazně industriálního charketeru, které zčásti zachovávává a pietně rekonstruuje, zčásti výrazně pročleňuje a modifikuje a zčásti nahrazuje novou zástavbou. Tento přístup je zcela správný u autentických objektů vlastního Schindlerova tábora. Jako problematičtější se může jevit v případě výrazně mladších objektů, u nichž je však plně ospravedlněn silným poselství památníku- laribrintu v největší z novejších hal. Nové budovy jsou ve svém výrazu pokorně potlačeny a přizpůsobují se hmotově i vizuálně svému okolí. Jsou však odlišeny prostými fasádami z moderního materiálu. Velmi smysluplné je použití významných fragmentů zaniklých či zanikajích budov (schodiště) v jižní části areálu. Z architektonického konceptu se poněkud nesourodě vymyká objekt školy v jižní části areálu se složitým půdorysem. B
Provozní řešení V rámci celkového konceptu jsou jednotlivé provozní celky poměrně logicky rozmístěny a uspořádány. Je nutné zmínit, že celý koncept může být funční pouze při velmi vysoké intenzitě návštěvnického provozu. Za tohoto předpokladu jsou jednotlivé provozy dobře a logicky provozně uspořádány a to včetně hotelové a konferenční části a samostatného objektu školy. Z hlediska běžného prvozu může být kolizní nové velké náměstí protínané průjezdnou komunikací. B
Technicko konstrukční řešení Z technického hlediska se z valné části jedná o rekonstrukce stávajích objektů zpravidla skeletové konstrukce. Autor problematiku rekonstrukce a spojení stávajích a nových konstrukcí dobře zvládl, včetně vložení nové funkce a řešení opláštění odlišujícího objektu s novou funkcí. A
Formální úroveň Formální zpracovnání prezentace je na velmi vysoké a profesionální úrovni. Je přehledná a vizuálně velmi zdařilá. A

Známka navržená oponentem: A