diplomová práce

Schindlerova továrna

Hlavní dokument 161.86 kB Příloha 38.42 MB

FAdiplomová práceStudent: Ing. arch. Libor DugaAk. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Oponent: Dipl.-Ing. Jaroslava Zajícová

Obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec.
Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie na jednom místě, místě se silným příběhem více než 1100 zachráněných lidských životů před holocaustem v Schindlerově továrně – pobočce koncentračního tábora Gross-Rosen.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Ústav

Obor studia

Architektura (ARCH)

Hodnocení vedoucího
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Téma židovského holocaustu se v pojetí Libora Dugy nestává očekávanou pietní připomínkou hrůznosti masového zmaření tisíců lidských životů, ale jedinečnou, avšak hluboce pokornou, oslavou neumírající naděje. V unikátním kontextu tzv. "Schindlerovy továrny" vypráví příběh jedince, který navzdory "průmyslovému" vyvražďování židovského obyvatelstva oficiální nacistickou ideologií dokázal zachránit více jak tisícovku dětí. Naději pokračujícího lidského života Duga sugestivně ilustruje ve výsledném mnohovrstevnatém řešení, které řadou symbolických úvah s naléhavou nutností znovupřipomíná smysl naší existence.

výsledná známka: A
výsledný počet bodů: 94

Kritérium hodnocení Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Soustavný, pečlivý, s velkou mírou vzácného /sebe/kritického myšlení a výrazné pracovní kázně.

Hodnocení oponenta
Dipl.-Ing. Jaroslava Zajícová

Práce velkoryse a obratně řeší urbanismus značně rozsáhlého území s mnoha vrstvami starší zástavby a bohatou historií se silnými symbolickými kontexty. Obratně pracuje s torzálností dochovaných budov i s  mladšími budovami do nichž vkládá nový obsah podporující celkový záměr.
Jednotlivé části areálu jsou navíc rozpracovány až do deatilního a kvalitně propracového řešení dispozic a konstrukčníhího řešení jednotlivých objektů

výsledná známka: A
výsledný počet bodů: 91

Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Urbanistické řešení Autor logicky otevírá dva dosud uzavřené tovární areály a mění jejich otevřené prostory na veřejná prostranství a tím zcela zásadně mění k lepšímu urbanistické prostředí determinované dosud jedinou průběžnou komunikací. Obě části areálu jsou spojeny nově formulovaným náměstím, které svým pojetím výrazně přispívá ske zklidnění průjezdné dopravy. Těžiště funkcí je správně soustředěno do zachovalejší sverení části areálu a ve velké míře využívá existujících objektů se zachováním autentického a silného genia loci, zatímco jižní část část území má odpočinkový zklidnělý charakter s novou dominantou Kopce smíření. Pro urbanismus sídla Brněnec- Moravská Chrastava má zásadní význam zprůchodnění celého území a především vznik nové pěší osy skrz areál železnižním průchodkem novým mostem přes řeku Svitavu. Je zřejmé, že navržené urbanistické řešení může být funkční pouze při velmi vysoké intenzitě návštěvnického provozu. A
Architektonické řešení Základem architektonického řešení je využití maxima stávajících budov výrazně industriálního charketeru, které zčásti zachovávává a pietně rekonstruuje, zčásti výrazně pročleňuje a modifikuje a zčásti nahrazuje novou zástavbou. Tento přístup je zcela správný u autentických objektů vlastního Schindlerova tábora. Jako problematičtější se může jevit v případě výrazně mladších objektů, u nichž je však plně ospravedlněn silným poselství památníku- laribrintu v největší z novejších hal. Nové budovy jsou ve svém výrazu pokorně potlačeny a přizpůsobují se hmotově i vizuálně svému okolí. Jsou však odlišeny prostými fasádami z moderního materiálu. Velmi smysluplné je použití významných fragmentů zaniklých či zanikajích budov (schodiště) v jižní části areálu. Z architektonického konceptu se poněkud nesourodě vymyká objekt školy v jižní části areálu se složitým půdorysem. B
Provozní řešení V rámci celkového konceptu jsou jednotlivé provozní celky poměrně logicky rozmístěny a uspořádány. Je nutné zmínit, že celý koncept může být funční pouze při velmi vysoké intenzitě návštěvnického provozu. Za tohoto předpokladu jsou jednotlivé provozy dobře a logicky provozně uspořádány a to včetně hotelové a konferenční části a samostatného objektu školy. Z hlediska běžného prvozu může být kolizní nové velké náměstí protínané průjezdnou komunikací. B
Technicko konstrukční řešení Z technického hlediska se z valné části jedná o rekonstrukce stávajích objektů zpravidla skeletové konstrukce. Autor problematiku rekonstrukce a spojení stávajích a nových konstrukcí dobře zvládl, včetně vložení nové funkce a řešení opláštění odlišujícího objektu s novou funkcí. A
Formální úroveň Formální zpracovnání prezentace je na velmi vysoké a profesionální úrovni. Je přehledná a vizuálně velmi zdařilá. A

Cíle, kterých má být dosaženo

Obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec.
Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie na jednom místě, místě se silným příběhem více než 1100 zachráněných lidských životů před holocaustem v Schindlerově továrně – pobočce koncentračního tábora Gross-Rosen.

Seznam odborné literatury - pokračování ze str. 2

Fikejz, Radoslav: Oskar Schindler (1908-1974). 1998, 1. vyd, česky, Městské muzeum a galerie, Svitavy, ISBN: 802382595X.
Fragner, Benjamin / Valchářová, Vladislava (ed.), Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry / Industrial Heritage in the Void between Professionals and Amateurs, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04521-3.
Fragner, Benjamin (ed.): Průmyslové dědictví / industrial heritage. ČVUT Praha, 2008, ISBN 978800104067-6.
Vladislava Valchářová (ed.): Industriální topografie / Pardubický kraj, Praha 2012, 288 s., (úvod a ediční poznámka anglicky a německy), ISBN 978-80-01-05045-3.
Zemánková, Helena: Tvořit ve vytvořeném. CERM, 2003, ISBN: 80-7204-281-5.
Heathcote, Edwin: Monument builders: modern architecture and death. Academy Editions, 1999, Michigan, ISBN 9780471983682.

Literatura

Crowe, David M.: Oskar Schindler: The Untold Account of His Life, Wartime Activites, and the True Story Behind the List. Basic Books, U.S., 2007 ISBN 9780465008490.
Keneally, Thomas: Schindlerův seznam. Překlad: Gita Zbavitelová, Mht, 1994, ISBN 978808586105.
Brecher, Elinor J.: Schindler`s legacy – True stories of the list survivors. Hodder and Stoughton, London, 1994, ISBN 0340632291.
Leyson, Leon: Chlapec na dřevěné bedně. Překlad: Petr Mikeš, Fortuna Libri, Praha, 2013, ISBN 9788073217341.
Schindler, Emilie: Memorias. Planeta, 1996, ISBN 9507427007.
Gruntová, Jitka: Oskar Schindler, legenda a fakta. Barrister&Principal, Brno, 1997, ISBN 9788085947229.

Klíčová slova

Schindler, továrna,Brněnec,Vitka,života,holocaust

Charakteristika problematiky úkolu

Teoretická východiska
Analýzy
Spojitosti a závěry
Koncept
Celkové řešení /širší vztahy 1:100 000 - 1:500
Podrobné zpracování zvolené části.
- situace 1:1000 - 1:200
- půdorysy, pohledy, řezy 1:200 - 1:20
- detaily 1:20 - 1:1
- perspektivy, zákresy do fotografie, vizualizace
- model 1:500 - 1:20