dizertační práce

Rozpoznávání objektů pomocí evolučních metod

Text práce 2.04 MB Příloha 1.7 MB Teze 1.07 MB

Autor práce: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D.

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponenti: doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc., doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce pojednává o použití evolučních metod, konkrétně gramatické evoluce k rozpoznávání objektů v obraze. V práci jsou popsány principy rozpoznávání objektů a evoluční metody se zaměřením na gramatickou evoluci. Ve vlastní práci jsou navrženy metody pro tvorbu klasifikátorů pomocí gramatické evoluce a je navržen vhodný postup včetně návrhu výpočtu fitness funkce. Nakonec je představeno vytvořené vývojové a testovací prostředí v jazyce Java.

Klíčová slova:

evoluční metody, počítačové vidění, rozpoznávání, učení

Termín obhajoby

20.11.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Přínosy práce spočívají v uceleném postupu rozpoznávání objektů pomocí gramatické evoluce, v návrhu vzorců pro výpočet fitness a v návrhu terminálů "středník" a "registr" pro vícehodnotný výstup generovaného programu.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI)

Složení komise

prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (předseda)
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc. (člen)
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

viz.posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 96.75 kB

viz.posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 127.89 kB