dizertační práce

Soustava hodnocení tepelného stavu prostředí a analýza jejich nejistot měření

Text práce 3.99 MB Příloha 1.68 MB Teze 1.35 MB

Autor práce: Ing. Jana Košíková, Ph.D.

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponenti: doc. Dr. Ing. Pavel Němeček, doc. Ing. Eva Kureková, Ph.D.

Abstrakt:

Disertační práce se zabývá hodnocením tepelného stavu vnitřního prostředí, v kterém se nacházejí lidé. Tepelné pohodě se v dnešní době věnuje velká pozornost. Jestliže se člověk v daném prostředí necítí dobře, pak dělá chyby a tím vznikají např. pro zaměstnavatele ztráty. Tepelnou pohodu tvoří mnoho parametrů, které je nutné sledovat a řídit. Mezi tyto parametry patří nejen teplota vzduchu, ale také další parametry jako jsou střední radiační teplota, operativní teplota, vlhkost a rychlost vzduchu a také průvan.
Všechny tyto parametry je nutné měřit. V normě ČSN EN ISO 7726 je uvedeno, jak a čím se tyto parametry měří. Dále jsou v této normě uvedeny požadavky na měřicí zařízení. Existuje mnoho profesionálních měřicích zařízení, bohužel tyto přístroje jsou velmi drahé. V rámci projektu GAČR 101/09/H050 – Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosaženi kvality vnitřního prostředí jsou proto na naší fakultě vyvíjeny snímače pro hodnocení tepelné pohody, které by vykazovaly srovnatelnou přesnost měření jako profesionální, ale byly o řády korun levnější.
U vyvíjených snímačů tepelné pohody prostředí je důležité, stejně jako u jakékoliv jiné měřicí techniky, znát jejich skutečné parametry a také je třeba ověřit, zda mají požadovanou přesnost. Aby bylo možné snímače objektivně testovat, byly vyvinuty dvě komory – testovací a kalibrační komora. Vyvíjené snímače byly testovány jak ve volném prostoru laboratoře, tak také v testovací komoře. Z výsledků měření pak byly spočítány nejistoty měření.
Tato práce se zabývá hodnocením tepelné pohody, měřením parametrů tepelného prostředí, vyhodnocováním výsledků měření a určováním nejistot měření daných snímačů. Na základě těchto výsledků jsou v práci doporučeny vhodné snímače pro měření jednotlivých parametrů prostředí.

Klíčová slova:

Tepelná pohoda, tepelný stav prostředí, parametry tepelné pohody, teplota vzduchu, střední radiační teplota, operativní teplota, kulový teploměr, anemometr, měření, nejistota měření, standardní nejistota, kombinovaná nejistota, rozšířená nejistota.

Termín obhajoby

17.10.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

viz. spis "Zápis z obhajoby DDP"

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Metrologie a zkušebnictví (D-MTZ)

Složení komise

doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda)
doc. Dr. Ing. Pavel Němeček (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen)
doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen)

pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 109.75 kB

pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 437.5 kB