diplomová práce

Kalibrace tlakoměrů

Text práce 966.9 kB Příloha 6.45 MB

Autor práce: Ing. Jakub Schwarz

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření tlaku, popisuje přístroje k tomu určené - tlakoměry. Základem správného měření tlaku je znalost chování použitého tlakoměru. Tuto znalost získáme pomocí kalibrace a s ní spojenými úkony. Mezi tyto úkony patří analýza chyb nejistot měření a zpracování kalibrační listiny. Kalibrace proběhla na modelovém pracovišti pro měření tlaku.

Klíčová slova:

Měření tlaku, kalibrace, chyby měření, nejistoty měření.

Termín obhajoby

18.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Diplomant se snažil pracovat až příliš samostatně a čas si nerozvrhl zcela optimálně. Zadání práce splněno bylo, ale zejména realizační část si zasloužila mnohem více prostoru. Bylo vhodné dokonaleji připravit aplikace pro názornou laboratorní výuku, včetně lepšího využití možností komunikace tlakoměru s PC.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Předložená práce se zabývá návrhem výukového pracoviště pro kalibraci tlakoměru. Nejprve student zpracoval teoretickou část, která se zabývá danou problematikou a poté se zaměřuje na návrh pracoviště a provádí vzorové měření včetně analýzy nejistot. Praktická část dosahuje průměrné úrovně a zdaleka nebylo využito všech možností tlakoměru XP2i. Tento tlakoměr umožnuje komunikaci s PC přes rozhraní RS232 a tudíž bylo možné vyčítaní hodnot zautomatizovat. Zvolený postup, kde se hodnoty načítané přes terminál opisují do excelovské tabulky není ideální a může být zdrojem dalších nejistot. Také vzorová šablona pro výpočet mohla byt navržena jako tisknutelný vzorový protokol. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D