bakalářská práce

Analýza pracovního prostoru Delta robotu

Text práce 2.16 MB

Autor práce: Bc. Michal Kočan

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Šubrt

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je analyzovat pracovní prostor Delta robotu v závislosti na počtu a délce jeho ramen.
Úvod práce je zaměřen na obecný popis problematiky v podobě rešerše. V další části je řešení kinematických problémů. Další část je věnována propojení NI LabVIEW se SolidWorks. Pomocí propojení NI LabVIEW s aktivním modulem SoftMotion a rozhraní SolidWorks byla provedena simulace pohybů Delta robotu v prostoru.

Klíčová slova:

Koncový efektor, základní platforma, pohyblivá platforma, ramena

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student několik let práci nechával odležet, až letos práci začal řešit. V rámci řešení věnoval velké množství času řešení problému analyticky, místo toho aby se věnoval řešení problému simulačně   a více rozpracoval simulační analýzu pracovního prostoru.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu E

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Kamil Šubrt

Předložená práce se zabývá analýzou pracovního prostoru Delta robotu. V první části je proveden výpočet přímé a inverzní kinematiky pro obecný tříramenný Delta robot. Tato část je textově zpracována nedokonale a chybí výsledné vztahy, přestože uvedená část řešení je smysluplná až na některé překlepy v indexech.
Další část práce je analýza dynamiky a pracovního prostoru, která je provedena formou rešerše. Tato část je však velmi podobná s uvedenými zdroji a autor neuvedl ani žádný vlastní závěr k dané problematice. Navíc část s dynamickými vlastnostmi není v práci dále žádným způsobem využita.
V další části se autor zabýval realizací CAD modelu v SolidWorksu, přičemž z práce není jasné, z jakých podkladů byl model vytvořen, a popisuje pouze zavazbení dílů. Poslední část je věnována kosimulaci CAD modelu s prostředím LabVIEW.
Obecně je práce nepřesně až nedostatečně citována. Cíle práce týkající se vytvoření kinematického modelu a kosimulace CAD modelu s prostředím LabVIEW byly splněny. Avšak práce neobsahuje analýzu pracovního prostoru na základě kosimulace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: D