diplomová práce

Hledání nejkratší cesty pomocí mravenčích kolonií - Java implementace

Text práce 2.25 MB Příloha 1.8 MB

Autor práce: Ing. Marek Dostál

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Miškařík

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá hledáním nejkratší cesty pomocí mravenčích algoritmů.
V teoretické části jsou popsány mravenčí algoritmy. V praktické části jsou zvoleny tyto algoritmy
pro návrh a implementaci hledání nejkratší cesty v jazyce Java.

Klíčová slova:

Mravenčí kolonie, Pseudo 3D prostředí, Java, Ant systém, Elitism ant system, Rank – based
ant system, Max – min ant systém, Ant colony systém.

Termín obhajoby

18.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Diplomová práce Bc. Marka Dostála měla v podstatě za cíl prezentovat optimalizační metodu mravenčích kolonií v prostředí s překonatelným omezením (3D terém) a nepřekonatelnými překážkami. Práce zahrnuje relativně zdařilou textovou část a dále, z pohledu řešení, majoritní aplikační část včetně prezentace dosažených výsledků. Problémem textové části je zjevná absence zažitých matematických formalizmů, což je v práci často prezentováno nepřesnou formulací či porušením standardů matematické notace. Koncept praktické aplikace považuji za zdařilý a dobře využitelný k prezentačním účelům. Aplikaci bych vytkl nestabilní funkcionalitu při tvorbě polygonů překážek (možná chyba na mojí straně) a z mého pohledu a pro praktické užití či testování nerozumnou diskretizaci konfiguračního prostoru. Navržená knihovna je dále využitelná a je v práci popsána. Je vhodné poznamenat, že autor se musel technologii Java pro účel této práce naučit, neb tato není součástí učebních osnov daného studijního programu. Zahrnutí základních popisných statistik a vyhodnocení výsledků svědčí o širším pohledu autora na danou problematiku. Práce je po estetické stránce a stránce logiky členění textu bezproblémová. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B / velmi dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Kamil Miškařík

Diplomová práce na téma "Hledání nejkratší cesty pomocí mravenčích kolonií - Java implementace" splnila požadované cíle zadání. Práce je psána systematicky a přehledně a obsahuje všechny náležitosti potřebné k řešení zadaného problému. Chtěl bych vyzdvihnout praktickou část práce v jazyce Java, a otestování aplikace na příkladech. Jedná se o zdařilou diplomovou práci spojující teoretickou i praktickou stránku problému, proto navrhuji tuto práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B