dizertační práce

Návrh regulace tlaku a průtoku v soustavě čerpadlo-nádrž

Text práce 3.1 MB Teze 1.26 MB

Autor práce: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Oponenti: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.

Abstrakt:

Dizertační práce je zaměřena na návrh regulace soustavy čerpadlo-nádrž jako součást širší tlakové potrubní sítě pomocí mechatronického přístupu. Hlavním cílem je návrh regulace tlaku, průtoku a výšky hladiny v tlakové potrubní síti pro dodávku pitné vody pro město Vsetín. Tato tlaková potrubní síť sestává z různých prvků, jako je čerpadlo, potrubí, ventily, nádrže apod. Pro účely návrhu regulace je nutné vytvořit model soustavy, jehož řešení je založeno na gradientní metodě hydraulické analýzy. Gradientní metoda hydraulické analýzy, včetně modelů prvků soustavy, byla implementována do souhrnného softwarového řešení ADAM. Výsledky hydraulické analýzy musí odpovídat měřeným hodnotám na reálné soustavě. Z tohoto důvodu byla vytvořena metodika pro kalibraci a verifikaci potrubních sítí pro dodávku pitné vody. Daná metodika byla také implementována do aplikace ADAM. Na základě ověřeného modelu je možné navrhnout procesní pravidla pro pospanou soustavu. Tyto procesní pravidla představují výstup z vyšší vrstvy řízení regulační soustavy (určují dobu běhu čerpadla, jeho otáčky apod.) Proces výběru pravidel byl definován jako optimalizační problém, k jehož řešení byl použit genetický algoritmus. Výsledky byly ověřeny pomocí pro tento účel vytvořeného výpočetního serveru (ADAM Server).

Klíčová slova:

regulace soustavy čerpadlo-nádrž, gradientní metoda hydraulické analýzy, regulace tlaku, regulace průtoku, regulace výšky hladiny

Termín obhajoby

23.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Předmětem DDP je proces regulace tlaku a průtoku vody v rozlehlé aglomeraci. Disertant podal důkaz, že je schopen se úspěšně zaobírat řešením vědeckých problémů. Cíle práce v analyzované soustavě potrubí sítě čerpadlo-potrubí-nádrž byly splněny.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská mechanika (D-IME)

Složení komise

prof. Ing. Zdeněk Ehrenberger, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. (člen)
prof. Ing. František Pochylý, CSc. (člen)
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (člen)
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen)

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 84.14 kB

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.

viz. spis