bakalářská práce

Návrh jednoduché MIDI sítě

Text práce 969.15 kB

Autor práce: Bc. Jakub Lečbych

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Abstrakt:

Obsahem bakalářské práce je porovnání výhod a nevýhod digitálního zpracování zvuku. Práce se zabývá jednak generováním signálu, editací, záznamem a masteringem. Na problematiku pohlíží očima zvukaře, nikoli umělce. Obsahuje také recenze produktů velkých světových firem. Cílem bakalářské práce je navrhnout jednoduchou MIDI síť, ve které je audiosignál generován a editován digitálně, ovšem výsledný zvuk má charakteristické teplé vlastnosti analogového syntezátoru.

Klíčová slova:

MIDI síť, analogový signál, digitální signál, syntezátor, generování, mastering.

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Účelem práce bylo navrhnout digitální nahrávací studio využívající rozhraní MIDI. Studio mělo být realizované v amatérských podmínkách a mělo mít tedy i omezenou finanční náročnost. Cíl práce byl splněn, navržená konfigurace se jeví býti vyhovující a funkční. Autor osvědčil velmi dobrý přehled v oblasti digitálního zpracování zvuku, je vidět, že téma práce je mu blízké.
Je škoda, že úroveň textové části práce nedosahuje úrovně části realizační, čímž je do jisté míry degradována kvalita vykonané práce a navrženého řešení. Zejména formální záležitosti, jako je technické vyjadřování a stylistika obecně, by bylo třeba zlepšit.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Předložená bakalářská práce je členěna do pěti kapitol včetně číslovaného úvodu i závěru. V úvodu a kapitole 2 autor popisuje základní informace o digitalizaci analogového signálu, rozhraní MIDI a generování signálu elektrofony. I když je tato problematika zpracována pouze na pěti stranách textu a jedné tabulce, obsahuje bohužel hned několik neúplností a nepřesností (např. na str. 13: „osmi bitům odpovídá 65536 jednotek“).
Kapitoly 3 a 4, zabývající se již vlastním návrhem sítě pro nahrávací studio, také nejsou se svými šesti stranami textu příliš rozsáhlé. Zde je možné např. vytknout, že se autor omezil pouze na popis konkrétních výrobků a neprovedl žádné srovnání dostupných komponent. Vzhledem k tomu, že klíčové prvky sítě využívají historický port USB 1.1, bylo by vhodné provést kontrolní výpočet rychlosti datového toku při případném současném využití všech A/D a D/A převodníků v síti. Při profesionálním návrhu studií se u analogových spojů také vždy kontrolují minimálně napěťové a impedanční úrovně vstupů a výstupů.
Přes všechny výhrady musím však konstatovat, že navržená síť je pro své účely použitelná.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D