bakalářská práce

On-line počítačové hry

Text práce 2.71 MB Příloha 116.01 kB

Autor práce: Ing. Zdeněk Žamberský

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá on-line počítačovými hrami, přesněji webovými hrami. První část je věnována popisu jednotlivých technologií, použitelných pro tvorbu webových her. Další 2 kapitoly jsou věnovány ukázkovým aplikacím, vytvořeným v rámci bakalářské práce.

Klíčová slova:

On-line počítačové hry, web, webgl, svg, simulace tkanin, fyzikální simulace

Termín obhajoby

17.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Cílem práce bylo prozkoumat oblast tvorby on-line počítačových her a zpracovat ji způsobem využitelným při výuce softwarových technologií. Jako boční efekt je plánováno umístění vytvořených ukázkových aplikací na nový www portál ÚAI a jejich prostřednictvím zviditelnit ústav u veřejnosti, zejména u studentů středních škol. V práci byly použity technologie HTML5, Javascript, WebGL a SVG.
Autor osvědčil solidní teoretické znalosti, kde se projevil teoretický základ získaný studiem v obecném oboru "Strojní inženýrství", schopnost orientovat se v nových technologiích a získávat nové poznatky. Zcela samostatně si jako první aplikaci zvolil poměrně obtížný námět s dosti komplikovaným modelem a v implementaci použil netradičně WebGL nikoliv pouze k vykreslování, ale i k výpočtům. I druhá aplikace je netriviální a má poměrně složitý model. Ani v jednom případě se autor neomezil na pouhé rutinní naprogramování jednoduché aplikace, která by splnila zadání, ale snažil se vytvořit aplikaci důstojnou a co nejvíce proniknout do podstaty problematiky. Autor prokázal, že nabyté poznatky dokáže prakticky aplikovat při řešení konkrétních úloh. Na úrovni zpracování práce se nijak záporně neprojevuje fakt, že v oblasti informačních technologií je autor v podstatě laikem; předložená práce by byla vynikající i pro absolventa oborového studia AIŘ.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Předložená bakalářská práce je členěna do pěti kapitol včetně číslovaného úvodu i závěru. Kapitola 2 poskytuje přehled technologií pro tvorbu webových her. Kapitoly 3 a 4 se již věnují fyzikálním principům navržených aplikací. Kapitola 2 a částečně i kapitoly 3 a 4 mají rešeršní charakter a jejich obsah pokládám za dostatečný a čtivý s minimem nepřesností. Bohužel se v práci vyskytují i určité překlepy a naopak schází odkazy k některým tvrzením a vztahům.
Navržené aplikace, které jsou k dispozici na přiloženém CD, hodnotím také kladně. Ze zdrojových kódů aplikací je patrná autorova znalost knihovny webGL, vektorového formátu SVG i jazyků JavaScript a GLSL. Čitelnost zdrojového kódu by však zlepšilo důsledné používání komentářů nejen pro poznámky usnadňující pochopení činnosti aplikace, ale i pro zakomentování nikdy nevolaných funkcí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A