bakalářská práce

Zálohování dat a datová úložiště

Text práce 1.36 MB

Autor práce: Bc. Petr Uhlíř

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.

Oponent: RNDr. Tomáš Svoboda

Abstrakt:

Tato Bakalářská práce si klade za cíl objasnit vývoj v zálohování, obnovy a dlouhodobém uchovávání dat jak v obecné úrovni, tak v konkrétním projektu NDK. Dále poukazuje na světové trendy v tomto oboru a zabývá se myšlenkou dlouhodobého úložiště, systémem ukládání a životními cykly tohoto úložiště. Okrajovým způsobem popisuje standardizaci používanou v tomto úložišti.

Klíčová slova:

Úložiště, standardy formátů, počítačová síť, validace, extrakce, změna formátů, záloha.

Termín obhajoby

20.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Průběh obhajoby

Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Klčová - teoretická východiska, formální stránka práce Prof. Mezník - formální úprava, český a anglický jazyk

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Systémové inženýrství a informatika (BAK-MIn-KS)

Studijní obor

Manažerská informatika (BAK-MIn-KS)

Složení komise

prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda)
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)
Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jiří Kříž, Ph.D.

V rámci formálního uspřádání není plně dodržena směrnice včetně některých terminologických chyb. U některých kapitol chybí text, například na straně 39 kapitola 4.4.7 Monografie.
Jaké standardy formátů jsou používány pro monografie?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací C

Známka navržená vedoucím: E

Posudek oponenta
RNDr. Tomáš Svoboda

Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji B

Známka navržená oponentem: B