bakalářská práce

Počítačové hry s technologií Unreal Engine

Text práce 2.48 MB

Autor práce: Ing. Jakub Hamal

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Abstrakt:

Obsahem této práce je seznámení a popis technologie Unreal Engine 3. Jedná se o technologii, která je využívána k vytváření her a aplikací pro různé platformy. Tato práce se zabývá tvorbou her pro PC. V první části práce jsou vysvětleny techniky, použité v Unreal Engine 3, v druhé je popsáno vývojové prostředí Unreal Development Kit a jak s ním pracovat. Poslední část se zabývá vytvořením ukázkové aplikace, ve které jsou předvedeny techniky popsané v prvních dvou kapitolách.

Klíčová slova:

UE3, Unreal, engine, UDK, prostředí, editor

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Účelem práce bylo prozkoumat Unreal Engine jako jednu z technologií pro tvorbu 3D počítačových her a problematiku zpracovat způsobem využitelným při výuce softwarových technologií. Jako boční efekt je plánováno umístění vytvořených ukázkových aplikací na nový www portál ÚAI a jejich prostřednictvím zviditelnit ústav u veřejnosti, zejména u studentů středních škol. Autor s ohledem na využití možností nabízených Unreal Enginem zvolil bojovou hru z pohledu první osoby. Pro splnění požadavku zadání je ideovou motivací "osvobození FSI od teroristů".
Autor osvědčil solidní teoretické znalosti a schopnost orientovat se v nových technologiích. Prokázal, že poznatky je schopen samostatně aplikovat při řešení praktických úloh. Autor velmi hluboko pronikl do vlastností používaného nástroje a vzniklá aplikace svým zpracováním, i přes poměrně jednoduchý námět, zejména po vizuální stránce odpovídá současným požadavkům na profesionální aplikace dané oblasti. Cíle práce, tedy prozkoumání zadané technologie a vytvoření použitelné ukázkové aplikace, byly splněny.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Předložená bakalářská práce je členěna do pěti kapitol včetně číslovaného úvodu i závěru. Kapitola 2 tvoří úvod do principů herního engine firmy Epic Games a kapitola 3 popisuje základní obsluhu oficiálního vývojového prostředí tohoto engine. Obě tyto kapitoly tvoří přehledovou část práce, která dostatečně pokrývá přístupy použité v ukázkovém programu.
Návrh programu je vysvětlen v kapitole 4, samotný program je přiložen na DVD. Jedná se o počítačovou hru typu FPS (First-person shooter), což je pro použitý engine zcela typická aplikace. Těžiště práce lze pozorovat především v naprogramování chování objektů hry pomocí grafického programovacího nástroje Kismet a ve vytvoření scény v editoru vývojového prostředí. Dle zadání má být vytvořená aplikace použita k propagaci studia na ÚAI, proto se vytvořená scéna inspiruje skutečnými prostory university. Hratelností předložené aplikace autor dokázal znalost použitého herního engine, avšak pro účely propagace ústavu bych doporučoval provést ještě několik etap vývojového cyklu. Dále se domnívám, že pro účely propagace mohl autor zvolit jiný žánr hry, než je střelba na akademické půdě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B