diplomová práce

Využití řídké reprezentace signálu při snímání a rekonstrukci v nukleární magnetické rezonanci

Text práce 5.6 MB Příloha 8.03 MB

Autor práce: Ing. Radek Hrbáček, Ph.D.

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.

Oponent: Ing. Ján Zátyik

Abstrakt:

Tato práce se věnuje problematice nukleární magnetické rezonance, zejména spektroskopii a spektroskopickému zobrazování, řídké reprezentaci signálů a aproximaci s nízkou hodností. Využití spektroskopických zobrazovacích metod v klinické praxi se stává čím dál populárnější, jeho rozšíření však stále brání zejména dlouhé časy měření a nízké rozlišení. Práce se zabývá využitím řídké reprezentace signálů a reprezentace s nízkou hodností pro vylepšení stávajících zobrazovacích metod. Fenomén komprimovaného snímání je nejprve demonstrován na příkladu zobrazování pomocí magnetické rezonance a při hyperspektrálním zobrazování. Následně je navrženo schéma získávání spektroskopických dat založené na komprimovaném snímání. Práce se dále zabývá návrhem algoritmu MRSMP pro kvantifikaci in vivo spekter.

Klíčová slova:

nukleární magnetická rezonance, spektroskopie, spektroskopické zobrazování, řídká reprezentace signálů, komprimované snímání, aproximace s nízkou hodností

Termín obhajoby

13.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Dotaz k popisu chemické osy. Co je to nižší počet měření? Je maska ve skutečnosti skutečně náhodná?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Telekomunikační a informační technika (M-TIT)

Složení komise

prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda)
Dr. Ing. Jiří Přibil (člen)
Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen)
doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Vychodil (člen)
Ing. Ľubomír Mráz (člen)

Bc. Hrbáček pracoval celou dobu samostatně a konzultoval podstatná rozhodnutí ve směřování práce. Obtížné téma zvládnul bez problémů.

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Ján Zátyik

Diplomová práce je po formální stránce na výborné úrovni. Jednotlivé kapitoly jsou v logickém sledu a jsou vhodně členěny. Teoretická část práce obsahuje dobře zpracované popisy a ukázky, které svědčí o tom, že student rozumí problematice a své znalosti umí interpretovat. Praktická část práce obsahuje podrobný popis zpracovaných algoritmů a ukázky rekonstrukce. Zadání práce je zcela splněno. Algoritmy v příloze jsou přehledné a odezvy jednotlivých metabolitů jsou také dostupné. V algoritmech však postrádám okomentování jednotlivých bloků. V práci se místy objevují překlepy, které jsou vzhledem k rozsáhlosti diplomové práce zanedbatelné. Dále lze vytknout anglické popisy v některých grafech. Odkaz na algoritmus 1 na straně 87 zavede čtenáře na první stranu práce.
Vzhledem k obtížnosti zadání navrhuji hodnocení A/99.

Známka navržená oponentem: A