Autor práce: Ing. Jaromír Zarboch

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Oponent: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA

Abstrakt:

Tato práce se zabývá návrhem systému kompenzace průhybu nástroje, pro frézovací vřeteno C1, poskytnuté firmou TOSHULIN, a.s. Za pomocí programů ANSYS, MD ADAMS, Matlab/Simulink byl vytvořen zjednodušený simulační model vřetene, na který byly aplikovány kompenzační prvky. Jako akční prvky byly zvoleny tři piezoaktuátory, které jsou samostatně řízeny třemi PID regulátory. Efektivnost tohoto kompenzačního systému byla ověřena na základě provedených simulací.

Klíčová slova:

Model, aktivní, kompenzace, průhyb, nástroj, vřeteno, frézování, piezo stack, regulátor, ANSYS, Matlab, Simulink, MD ADAMS

Termín obhajoby

18.6.2013

Práce bude zveřejněna

17.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci studenta "Jednotky vřeten obráběcích strojů: aktivní kompenzace průhybu nástroje". Student pracoval samostatně podle pokynů vedoucího práce, se zájmem o dané téma. Splnil všechny body zadání na odpovídající grafické i stylistické úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Diplomová práce je zpracována jasně, s logickou návazností řešené problematiky. V elektronické verzi plné verze DP chybí strany 10,12,20 - což nikterak nesnižuje její kvalitu. Pro TOSHULIN, a.s. přináší některé nové skutečnosti, které budou v praxi dále rozvíjeny.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A