diplomová práce

Grafický editor pro OS Android

Text práce 7.32 MB Příloha 5.04 MB

Autor práce: Ing. Matěj Hrazdíra

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro editaci rastrové grafiky pracující pod operačním systémem Android. Nejprve je uveden přehled dostupného software, a to jak pro platformu Android, tak PC. Na základě tohoto přehledu jsou formulovány požadavky na vytvořený software.
V následující kapitole jsou shrnuty potřebné teoretické znalosti, na základě kterých jsou jednotlivé funkce programu implementovány. Poté je představen operační systém Android se zaměřením na jeho nasazení a další specifické vlastnosti, které mají přímý vliv na vývoj aplikací pod ním pracujících.
Dále je popsána navržená aplikace z pohledu koncového uživatele. Zde je popsáno uživatelské rozhraní a jednotlivé funkce programu. V poslední kapitole je popsána samotná implementace vytvořeného software – rozdělení aplikace na jednotlivé moduly a odpovědnost jednotlivých tříd aplikace. Přílohy obsahují ukázky použití aplikace.

Klíčová slova:

Android; grafický editor; zpracování obrazu

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Cílem práce bylo vytvořit grafický editor pro platformu Android. Inspiračním zdrojem byl oblíbený program Photoshop. Autor dokonale zvládl jak technologii vývoje aplikací pro operační systém Android, tak teorii i praxi zpracování obrazových dat. Práce je skvěle zvládnuta i po implementační stránce; vyvinutá aplikace vykazuje velmi dobré časové odezvy. Pozornost si zaslouží i vydařené uživatelské rozhraní. Autor prokázal rozsáhlé teoretické a praktické znalosti a schopnost jejich aplikace v praxi při samostatném řešení obtížných problémů. Vytvořený software splňuje náročná měřítka na profesionální software.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená práce přináší popis vývoje aplikace na zpracování rastrových obrazů pro operační systém Android. První kapitola přináší výčet současných podobně zaměřených aplikací používaných na uvedeném operačním systému. Závěr kapitoly je věnován definování požadavků na vytvářenou aplikaci. Druhá kapitola obsahuje teoretické základy zpracování obrazu v rozsahu potřebném pro implementaci aplikace. Třetí kapitola popisuje operační systém Android, jeho vlastnosti a základní pojmy tykající se aplikací pro tento operační systém. Čtvrtá kapitola popisuje uživatelské rozhraní aplikace. Poslední kapitola je věnována vlastní implementaci. Pro operace s obrazovými daty je vhodně použita nativní knihovna, která přináší výrazné zvýšení výkonu aplikace. Nedostatkem použití nativní knihovny je potřeba překládat a sestavovat aplikaci pro každou platformu hardware, na které by měla být používána. Většina instalaci OS Android je provozována na architektuře ARM, proto není uvedený nedostatek příliš významný. Grafická úroveň práce je výborná. Přiložené CD obsahuje mimo jiné také kompletní dokumentaci zdrojových kódů aplikace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A