diplomová práce

Optimalizace výrobního procesu s tříosými manipulátory Güdel na lince tepelného zpracování

Text práce 4.05 MB Příloha 5.99 MB

Autor práce: Ing. Jozef Zich

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Diplomová práca vznikla na žiadosť firmy ICE industrial services zabezpečujúcej firme   Alcan Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., správu a vývoj software pre PLC.
Cieľom práce bolo analyzovať softvare riadenia linky tepelného spracovania hliníkových výkovkov. Následne navrhnúť a realizovať úpravy v software riadenia. Tieto funkcie overiť. A nakoniec pripísať možnosti ovládania do návodu pre obsluhu linky.

Klíčová slova:

PLC, STEP 7, Siemens, Simatic, Güdel, ProfiBUS, ProfiNET, Lenze, manipulátor, dopravník.

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem diplomové práce bylo optimalizovat výrobní proces na lince tepelného zpracování.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí programové realizace pro PLC Simatic řady S7-300. Kapitola 5.1 práce je zbytečně obsáhlá a rozsah kapitoly 5.2 je relativně malý. Zpracování předložené  práce je v pořádku, ale není z ní zřejmý podíl diplomanta na řešení úlohy.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Zadání diplomové práce patří mezi velmi náročné.
Velké úsilí vyžadovala analýza dosavadního stavu řízení výrobního procesu. Splnění bodu 1 zadání je silně překročeno a je mu věnován až nadměrný rozsah popisu.
Naopak splnění bodů 2 až 4 je těžko odhadnutelné, protože není zřejmá hranice původního řešení a podíl nově navrženého řešení. Nechť diplomant upřesní rozsah splnění těchto bodů zadání. Jak byla například ověřena funkčnost navržených změn programového vybavení, uvedených v kap.5.2?
Diplomant nepochybně velmi dobře zná problematiku aplikací programovatelných automatů, ale z předložené práce to formálně není zcela zřejmé.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: C