bakalářská práce

Modernizace řízení dvojosého manipulátoru

Text práce 948.08 kB

Autor práce: Ing. Jiří Mejzlík

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce řeší modernizaci řízení dvouosého manipulátoru, který je součástí galvanizační linky. V úvodní části je popsáno původní řešení se zhodnocením aktuálního stavu a specifikace požadavků na modernizaci zařízení. Výběr navrženého řízení vychází z analýzy možných řešení, která jsou v této práci popsána. V další části se práce zabývá výběrem vhodných komponentů a popisuje průběh realizace.

Klíčová slova:

Manipulátor, řízení, programovatelný automat, HMI, frekvenční měnič, motor, Profibus,  distribuovaná jednotka, analogový vstupní modul, elektromechanické odměřování polohy, bezkontaktní odměřování polohy, triangulační snímač, TOF snímač.

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k zadané práci přistupoval zodpovědně a samostatně. Zvládl nové řízení nejen navrhnout, ale i realizovat, čímž prokázal schopnost samostatně řešit zadané problémy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Posuzovaná bakalářská práce se zabývá problematikou z oblasti řízení dvouosého manipulátoru pro obsluhu galvanizační linky. Cílem bylo modernizovat zastaralé řídicí zařízení reléového typu na zařízení odpovídající dnešním standardům dle zadání zákazníka.
Práce má 49 stran včetně titulního listu, zadání atd. a je členěna do šesti kapitol, přičemž kapitoly 1 a 6 jsou úvod a závěr.
V úvodu (kapitola 1) je prezentována motivace autora a stručně, ale výstižně je nastíněno řešení celé problematiky.
Kapitola 2 se zabývá formulací řešených problémů a stanovení výchozího bodu modernizace manipulátoru. V kapitole postrádám přehledné zobrazení informací o rozsazích pohybu jednotlivých os a požadavcích na rychlosti, zrychlení a přesnost polohování.
Kapitola 3 se zabývá návrhem modernizace. Automatizační prostředky jsou dle zadání zákazníka voleny z portfolia firmy Siemens. Dále se autor v kapitole zabývá dvěma možnosti pracovního cyklu manipulátoru a jejich finančním zhodnocením. V poslední části je stručně pojednáno o možnostech použití frekvenčního měniče.
V kapitole 4 autor popisuje všechny použité HW instrumentační prvky a strukturu celého řídicího systému. Některé prvky popisuje detailně např. asynchronní motory a u měniče, PLC uvede jen typovou řadu.
Kapitola 5 se zabývá realizací řídicího systému a to jak HW části, tak SW části.
V závěru autor konstatuje, že navržené řešení je realizováno u zákazníka a pracuje bez problémů. Je škoda, že autor do práce nepřidal několik fotografií realizovaného řídicího systému. Celá práce odpovídá rozsahem a náročností bakalářské práci. Grafická a stylistická úprava práce je na dobré úrovni a práce s literaturou je dobrá. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B