bakalářská práce

Polohové řízení křížového stolu jednoúčelového výrobního stroje

Text práce 5.74 MB

Autor práce: Ing. Jaroslav Plocek

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Abstrakt:

V této bakalářské práci je zpracováno řešení pohonů dvouosého křížového stolu jednoúčelového výrobního stroje. V úvodní části je provedena analýza koncepce pohonů křížového stolu a porovnání variant použití přímého lineárního pohonu a pohonu pomocí kuličkového šroubu s rotačním servomotorem. Dále se zabývá výpočtem dimenzování motoru a sestavy výkonového dílu a popisem odměřovacího systému. V další části se práce zabývá strukturou kaskádového regulátoru polohy, jeho popisem, výpočtem proudového a rychlostního regulačního obvodu. V závěru je popsáno praktické nastavení regulačních parametrů.

Klíčová slova:

Servopohon; elektrický pohon; lineární motor; metoda ekvivalentní síly; odměřovací systém; polohový regulátor; rychlostní regulátor; proudový regulátor; frekvenční charakteristika;  přechodová charakteristika.

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení práce přistupoval aktivně, samostatně a zodpovědně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Předložená práce se zabývá návrhem a realizací polohového řízení křížového stolu jednoúčelového stroje. Autor v první části práce provedl analýzu možností pohonů lineárních os stroje, kde se zaměřuje na dva principy a to pohon s kuličkovým šroubem a na pohon lineárním synchronním motorem. Analýza je velmi přehledná a dává čtenáři jasnou odpověď, proč byl zvolen pohon s lineárním synchronním motorem. Dále je v práci přehledně popsán návrh konkrétního lineárního motoru a systému přímého odměřování. Návrh parametrů jednotlivých regulačních smyček pohonu je proveden nejprve analyticky. Výsledky analytického návrhu autorovi posloužily pro první hrubé nastavení a poté byly regulační smyčky experimentálně doladěny na optimální nastavení. Ověření nastavení parametrů regulátorů bylo správně provedeno na testu kruhovitosti.
Autor v práci prokázal, že je schopen samostatné práce a dané problematice rozumí. Celá práce má dobrou grafickou a stylistickou úpravu. Práce s citacemi je na dobré úrovni.
Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A