bakalářská práce

Použití Peltierova článku pro řízení teploty

Text práce 2.06 MB

Autor práce: Ing. Vojtěch Gofroň

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi použití Peltierových článků pro regulaci teploty v termokomoře. V teoretické části jsou analyzovány fyzikální principy termoelektrického chlazení, ohřevu a výroby elektrické energie. Hlavní část práce je věnovaná Peltierovým článkům, popisuje jejich konstrukci, použití a důležité parametry článku s ohledem na řízení teploty. Následující kapitola je zaměřena na měření veličin, které jsou důležité při řízení teploty pomocí Peltierových článků. V poslední části je zpracováno několik návrhů termokomory.

Klíčová slova:

Peltierův článek, termočlánek, termoelektrické chlazení, termokomora, snímače

Termín obhajoby

17.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení práce přistupoval aktivně, samostatně a zodpovědně. Nad rámec zadání práce provedl experimentální zjištění chovávání Peltierových článků.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce se zabývá možnostmi použití Peltierova článku pro řízení teploty v termokomoře. V dobře zpracované rešeršní studii autor nastiňuje fyzikální princip, konstrukci a použití Peltierových článků. Dále se zabývá popisem fyzikálních vlastností, které vedou k základním vztahům potřebným pro návrh zmiňovaného zařízení. V rámci této části provedl rovněž jednoduchý experiment, ve kterém se snaží své předpoklady ověřit. V další části se zaměřuje na návrh senzorické soustavy a uspořádání budoucí termokomory. Zde bych přivítal po obecném výčtu jednotlivých použitelných prvků rozhodnutí, které prvky budou použity, které snímače nakonec hodlá využít (pro měření všech veličin).     
Grafická úprava práce je na dobré úrovni, jedinou nesrovnalostí je pár překlepů a přehození pořadí odkazování literárních zdrojů.
Samotná práce svým rozsahem a kvalitou splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta, proto doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B