diplomová práce

Návrh a realizace CANopen komunikační jednotky

Text práce 4.96 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Řehák

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací průmyslového komunikátoru pro synchronizaci a ovládání řídicích jednotek elektrických pohonů s rozhraním RS232 nebo CANopen. Hardware komunikátoru je postaven na platformě vývojového systému EMX od společnosti GHI Electronics. Software komunikátoru je realizován v jazyce C# na platformě .NET Micro Framework.
Komunikátor umožňuje nastavení a kontrolu až čtyř motorových pohonů. Po úspěšném navázání komunikace s jednotlivými jednotkami lze řídit natočení, které je zadáváno počtem otáček s přesností na tisícinu otáčky. Komunikátor také periodicky zjišťuje a zobrazuje aktuální hodnotu natočení připojených jednotek. Uživatel obsluhuje komunikátor v grafickém prostředí, pokyny aplikaci zadává pomocí dotykového displeje nebo tlačítek.

Klíčová slova:

.NET Micro Framework, CANopen, průmyslový komunikátor, řízení pohybu, GHI-EMX vývojový systém.

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student v rámci řešení své diplomové práce musel řešit několik podstatných problémů.

Jedná se převážně o problémy s firmware použitého vývojového kitu. Ať již šlo o stabilitu a spolehlivost některých metod a ovladačů, tak i velmi slabou a místy chybějící dokumentaci jednotlivých tříd a metod pro přístup k perifériím vývojového kitu. Uvedené problémy dokázal vyřešit nebo obejít tak, že se mu podařilo realizovat funkční UART a CANopen komunikační jednotku.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci CANOpen komunikační jednotky se zaměřením na její softwarovou realizaci.

Práce je primárně dělena na dvě části – rešeršní a realizační.

Rešeršní část práce je dostatečně rozsáhlá, nicméně postrádám konkrétnější a vymezenější pojednání o .NET Micro Frameworku. Vyvozená východiska jsou dle mého názoru dostatečná.

V další části práce, která se zabývá návrhem a realizací komunikačního rozhraní kompatibilní s CANopen  a vhodného uživatelského rozhraní pro ovládaní řídících jednotek, mám výhradu. Student v této části popisuje různé třídy a formuláře, jejich vlastnosti a metody, bez hlubšího a srozumitelnějšího popisu. Z uvedeného bohužel nelze snadno usuzovat na objem práce, kterou musel student odvést (software není na přiloženém CD).

K práci s literaturou mám jisté výhrady. Všechny zdroje jsou typu odkazů na internetové zdroje, mezi nimiž lze najít i zdroj čerpající z WIKIPEDIA.ORG, což nepovažuji za vhodné. Dále např. obrázek č.6 je sice odkázán na literaturu [1], nicméně v této literatuře obrázek k nalezení není (přesněji obrázek s popisky v českém jazyce).

Z hlediska formálního, stylistického a gramatického mám také malé výhrady. Např. některé z obrázků by zasloužily vyšší kvalitu a odpovídající formátování.

Z uvedeného hodnotím práci DOBŘE/C pod podmínkou, že student prokáže funkčnost navrženého softwaru u obhajoby své práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C