bakalářská práce

SW pro simulaci autonomních robotu

Text práce 3.63 MB Příloha 10.27 MB

Autor práce: Ing. Martin Šťastný

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti SW pro simulaci autonomních robotů. V úvodu jsou vysvětleny obecné pojmy, týkající se robotické simulace. Dále jsou obecně vysvětleny výhody použití robotických simulátorů.
V první části rešerše jsou popsány vybrané robotické simulátory. Druhá část rešerše spočívá v porovnání jednotlivých robotických simulátorů z hlediska vhodnosti pro simulaci robotických úloh. Po porovnání je vybrán nejvhodnější robotický simulátor, ve kterém je následně demonstrována robotická ukázka.

Klíčová slova:

Simulace, Robotický simulátor, SW pro simulaci, Sledování čáry, RoKiSim, RoboLogix, MobotSim, Breve, V-REP, Webots

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce má rešeršní charakter a zabývá se průzkumem SW pro simulaci autonomních robotů. Student vybral řadu SW a podrobně popsal práci s těmito programy, poté provedl jejich srovnání a vybral z nich nejlepší, kterému se více věnoval. Ve vybraném programu student naprogramoval robotickou úlohu „Sledování čáry s vyhýbáním překážek“, kde podrobně popsal postup programování a nastavování parametrů. Práce obsahuje výslednou animaci naprogramované úlohy. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená bakalářská práce je primárně odbornou rešerší v oblasti softwarové simulace (autonomních) robotů. První kapitoly představují vymezení základních pojmů a úvod do problematiky simulace, počítačové simulace a robotických simulátorů.  Následuje kapitola věnovaná simulačnímu SW pro robotická ramena a pro mobilní roboty. Podstatnou kapitolu tvoří následné porovnání jednotlivých softwarových produktů. Na závěr je prezentována simulace robotické úlohy ve vybraném SW. Členění práce je logické a přehledné, grafická a stylistická úroveň kvalitní, práce s literaturou velice dobrá.

Práce může být pro čtenáře dobrým a užitečným vodítkem pro výběr vhodného softwarového simulátoru robotických úloh. Ovládání jednotlivých programů je stručně popsáno a je patrno, že autor uvedené simulátory prakticky odzkoušel. Pan Šťastný splnil všechny požadavky zadání a předložil kvalitní práci.

Práci hodnotím známkou A a doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A