diplomová práce

Konstrukce snímačů typu umělá kůže

Text práce 2.26 MB Příloha 243.88 kB

Autor práce: Ing. József Ropog

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá diagnostikou tepelného stavu prostředí pomocí snímačů typu umělá kůže. Snímač typu umělá kůže je kompaktní snímač ideální pro simulaci lidského kůže. Cílem práce je navrhnout a realizovat takové snímače a otestovat jeho vlastnosti. Na trhu nejsou k dispozici takové kompaktní snímače a našem cílem je navrhnout co nejlevnější, ale stále životaschopný snímač. Měření a zpracování dat je realizován pomocí měřících karet a softwaru LabVIEW. Práce dále obsahuje návrh úpravy signálu ze snímače bez použití měřící karty.

Klíčová slova:

snímače, umělá kůže, topné těleso, tepelné prostředí, tepelná pohoda, tepelný tok, teplota, měřící karty, diagnostika, LabVIEW

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem konstrukce snímačů typu umělá kůže a také obsahuje aplikaci pro měření hodnot z těchto snímačů. Práce je rozdělena na teoretickou část, která popisuje problematiku těchto snímačů a praktickou část, kde je popsána vytvořená aplikace a vlastní měření. Práce však dosahuje podprůměrné úrovně díky nevhodně rozvrženému času pro zpracování a podprůměrné znalosti studenta v oblasti elektroniky i informatiky. Gramatická část práce je na hraně přípustnosti, což je způsobeno jazykovou bariérou studenta. Vytvořená aplikace taktéž nedosahuje vhodné úrovně a kapitola 8. by měla být konkrétnější. Navržená konstrukce snímačů a naprogramovaná aplikace je však funkční, což dokazují naměřené data. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu E

Známka navržená vedoucím: E

Předložená práce se zabývá velmi atraktivním tématem, ale diplomant si zjevně velmi špatně rozvrhl časový harmonogram řešení, což dokumentuje narůstající neurovnanost textu s rostoucím číslem stránky. Na závěrečnou korekturu již zřejmě zůstal čas jen minimální. Četnost překlepů i gramatických nedostatků textu (i několik na jedné stránce) je na hranici přípustnosti, i když respektuji jeho značné jazykové problémy s češtinou.
Další připomínky:
- I když práce neobsahuje mnoho rovnic, měly být číslovány.
- Názvy tabulek se zpravidla uvádějí nad, nikoli pod tabulkou.
- Nejednotné číslování obrázků - u výsledků experimentů obr 47. a 48. samostatně, a pak již od 49. jsou oba sdružené obrázky číslovány jen jediným číslem.
- Na str. 65. chybí číslo a název obrázku zcela a celou podkapitolu tvoří prakticky jen tento obrázek bez jakéhokoli textu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D