bakalářská práce

Bezdrátové měření teploty připravovaného pokrmu

Text práce 2.22 MB Příloha 1.89 MB

Autor práce: Ing. Jiří Pospíšil

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Matyáš

Abstrakt:

Tato bakalářská práce má za cíl kontaktní měření teploty, následné vyhodnocení a bezdrátový přenos informací. Teoretická část pojednává o základních vlastnostech a funkcích mikrokontroléru a bezdrátové komunikace. V praktické části byla vyřešena úloha měření teploty připravovaného pokrmu sestrojením jehly obsahující digitální teplotní čidlo. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí A/D převodníku mikrokontroléru ATmega8 – L, který zajišťuje i funkci řídící jednotky. Bezdrátový přenos dat byl realizován pomocí technologie Bluetooth. Pro možnost okamžitého zobrazení teploty uživateli byl použit sedmisegmentový LED displej. Součástí realizace byl návrh plošného spoje a sestrojení prototypu.

Klíčová slova:

Měření teploty, vpichovací teploměr, ATmega8, Bluetooth, sedmisegmentový displej LED displej

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá konstrukcí modelu zařízení pro online sledování teploty připravovaného masa. Práce je rozdělena na teoretickou část, která popisuje teorii měření teploty a elektroniku potřebnou pro konstrukci. V praktické části je popsána vlastní konstrukce navrhovaného zařízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o funkční model, tak by bylo vhodné do práce vložit i ukázky měření, grafy atd. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Matyáš

Bakalářská práce se zabývá vývojem bezdrátového měření teploty připravovaného pokrmu.Výstupem práce je funkční zařízení postavené na vývojovém kitu. V teoretické části se student podrobně seznámil s jednotlivými typy teploměrů a jejich principy, s mikrokontroléry a s jejich spánkovými režimy. V případě kapitoly věnované bezdrátovým technologiím se student věnuje pouze technologii Bluetooth (BT), která byla v práci využita k přenosu teploty. Tato kapitola není zpracována příliš podrobně.
Praktická část je věnována popisu výběru součástek, firmwaru mikroprocesoru a použitým postupům. Měření teploty je plně funkční, včetně BT komunikace. V práci však chybí návod, jak se s BT modulem spárovat.
Přestože je v práci zmíněno, že se u zařízení předpokládá bateriový provoz, tak kapitola tomu věnovaná chybí. Naproti tomu velmi oceňuji nápad využít zbytkové teplo z trouby k napájení zařízení pomocí termoelektrického článku. Kladně také hodnotím odhalení chyby v měření teploty, určení její velikosti a její následné korekci. Co však postrádám je testovací měření navrženým zařízením na reálném pokrmu.
Předloženou práci doporučuji po zodpovězení otázek k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: C