diplomová práce

Racionalizace procesů v prostředí LOTUS NOTES

Text práce 1.91 MB

Autor práce: Ing. Jan Kojecký

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Tato práce popisuje racionalizaci procesu v prostředí Lotus Notes ve firmě, která zajišťuje kompletní podporu produktu Lotus Notes pro velkou mezinárodní firmu. Popisuje tříúrovňový systém podpory. Dále se zabývá racionalizací procesu mezi první úrovní podpory (zákaznický servis) a druhou úrovní podpory (Lotus notes administrace). V neposlední řadě popisuje vytváření – naprogramování příslušných agentů v Lotus Notes pro tým druhé úrovně, kteří pomohou ke zrychlení a zkvalitnění služeb, poskytovaného tímto týmem.

Klíčová slova:

Zákaznické centrum, Lotus notes, LotusScript, Administrace, tlačítková lišta, migrace

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)

Student samostatně řešil racionalizci intranetových činností ve zvoleném workflow prostředi systému pro dokumenty LOTUS NOTES. Dobře aplikoval obecné zasady racionalizace v podmínkách procesniho řízení. Pracoval samostatně a dobře využíval poznaků jak z praxe, tak i poznatků, které získal
při studiu. Zaměřil se na vyřešení konkrétní realizace svých návrhů ve skriptovacím jazylu LOTUS NOTES.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Autor uvedl v úvodu své práce produkt IBM Lotus Notes/Domino, jež se stal výchozím produktem pro další aplikace. Následně popsal užitné vlastnosti produktu Lotus Notes, který se stal vhodnou administrativní pomůckou. Seznámil s jeho nástroji pro různé úrovně řízení.
Práce mohla snést vyšší kritéria odbornosti, kdyby se autor věnoval testování programového řešení ve větším rozsahu dle potřeb administrativy.
Z hlediska řešené problematiky považuji návrh za dobrý a v praxi realizovatelný. Zásadní pochybení jsem v řešení neshledal.
Autor mohl průhledněji popsat, jak by aplikoval obecné zásady procesního řízení v navrženém řešení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C