bakalářská práce

Využití nových prostředků RFID

Text práce 1.3 MB

Autor práce: Bc. Samo Štěpánek

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Bakalárska práca sa zameriava na technológiu RFID a jej možnosti využitia v zdravotníctve. Práca obsahuje teoretické východiská k spracovaniu témy, analýzu súčasného stavu využívania RFID v zdravotníctve v ČR a vo svete, požiadavky pre uplatnenie technológie v zdravotníctve a návrh technológie prostriedku RFID pre využívanie v zdravotníctve.

Klíčová slova:

RFID, využitie v zdravotníctve, identifikácia, transpondér, tag, RTLS

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Student zpracoval téma využívání progresivních prostředků RFID. Pracoval podle pokynu a iniciativně vyhledával informace pro svoji BP na stránkách mezinárodní sítě Internet s cílem ukázat na výhody moderních prostředků RFID v automatizaci. Podle dohody se zaměřil na využití těchto
prostředků automatické identifikace v oblasti zdravotnictví.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Student s pomocí literatury zpracoval problematiku využití technologie RFID ve zdravotnictví. Tato technologie má však velmi rozsáhlé použití. Bylo vhodné toto využití okrajově uvést zejména z hledisek ekonomických, která jsou dnes rozhodující při při volbě a návrhu každého automatizačního projektu.
Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C