diplomová práce

Využití bezdrátového měření teploty pro řízení rotační pece

Text práce 2.14 MB

Autor práce: Ing. Anton Bednár

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Dr. Ing. Radek Strnad, ČMI OI Praha

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá možností využití bezdrátových převodníků teploty k měření teploty a k regulaci rotační kalcinační pece ve společnosti PRECHEZA a.s., kde je do současnosti využíván zastaralý systém trolejí.

Klíčová slova:

Termoelektrický článek, WirelessHART protokol, bezdrátový převodník teploty

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)

Předložená diplomová práce splňuje své zadání rozsahem i obsahem. Diplomant prokázal výborné schopnosti pro samostatnou práci i orientaci v zadané problematice. K řešení použil moderní bezdrátové technologie a výsledkem je funkční systém pro konkrétní firemní aplikaci. Respektoval požadavky a připomínky této firmy a navržené řešení bylo i ověřeno.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Dr. Ing. Radek Strnad, ČMI OI Praha

Uvedená práce popisuje využití bezdrátové technologie pro měření teploty rotační pece ve společnosti PRECHEZA, a.s. Autor popisuje jak současný stav, tak i nutné technické změny technologie při instalaci nových měřidel. V poslední kapitole ukazuje praktické srovnání stávající a nové technologie. Kladně hodnotím zejména vazbu na aplikaci v provozu společnosti PRECHEZA, a.s.
Práce je zpracována přehledně, s menším počtem pravopisných a formálních chyb, které ale nejsou na újmu srozumitelnosti a správnosti textu.
Cíle uvedené v zadání diplomové práce autor splnil.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B