bakalářská práce

Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady S7-1200

Text práce 2.8 MB

Autor práce: Ing. Jiří Kroupa

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce byla vytvořena jako podpora pro výuku předmětu Programovatelné automaty na Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Cílem práce je seznámit se s programovatelným automatem Siemens Simatic S7-1200, HMI panelem Siemens Simatic KTP400 Basic color, vývojovým prostředím TIA Portal v11 a modely soustav EDU-mod. Poté pro tyto modely navrhnout a realizovat vzorové úlohy a ověřit funkčnost pomoc PLC.

Klíčová slova:

Siemens Simatic S7-1200, Siemens Simatic HMI KTP400 Basic color, TIA Portal, EDU-mod

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat řízení modelu posuvové a mísicí jednotky programovatelným automatem Siemens řady S7-1200. Dalším cílem bylo vytvoření vzorových zadání a jejich vypracování.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí realizace programové části. Bylo třeba nastudovat práci s nově zakoupeným typem PLC. Student úspěšně zvládl implementaci programového kódu v prostředí TIA portálu v 11 a funkčnost navržených úloh ověřil na programovatelném automatu Simatic S7-1200. Navíc byla nad rámec zadání provedena vizualizace na panelu HMI.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá programováním vzorové úlohy pro řízení dvou EDU-mod jednotek s využitím programovatelného automatu a využití HMI panelu. Práce je vypracována systematicky a přehledně a je velmi přínosná pro výuku v předmětu „Programovatelné automaty“. Předloženou práci doporučuji po zodpovězení otázek k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A