diplomová práce

Experimentální pracoviště řízeného pohonu s vysokou dynamikou

Text práce 2.07 MB

Autor práce: Ing. Miroslav Rozkošný

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá základním principem frekvenčního měniče a jeho konstrukcí. V další části práce jsou rozebrány základní vlastnosti a parametry použitého vybavení. Hlavní částí je zkoumání dynamických vlastností asynchronního elektromotoru řízeného frekvenčním měničem pomocí prostředí STARTER. Výsledky jednotlivých experimentů jsou porovnány a analyzovány.

Klíčová slova:

Frekvenční měnič, motor, přechodová charakteristika, frekvenční charakteristika, amplituda, setrvačník

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

V době zadání diplomové práce nebylo zřejmé, že v ukázce pohonu nebudou potřeba programátorské práce. Vhodnou aplikací prostředí STARTER fy Siemens diplomant zajistil  potřebný provoz pohonu na profesionální úrovni. Z toho důvodu se řešitelské práce jeví jako relativně málo náročné. Proto byl diplomant v průběhu práce vyzýván, aby výsledky experimentů podrobně analyzoval a tím prokázal své inženýrské schopnosti i v oblasti teorie (přenosy, vliv nelinearit atd.). To se stalo jen částečně.
Pozitivním výsledkem je výborně realizované experimentální pracoviště s velmi dobrým využitím v laboratorní výuce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Předložená diplomová práce se zabývá zkoumáním dynamických vlastností synchronního elektromotoru jenž je řízen frekvenčním měničem z prostředí STARTER. Jedná se o relativně málo náročnou úlohu z hlediska praktické realizace i teorie.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. Popisky os grafů jsou v celé práci malé, tudíž špatně čitelné. V anotaci i v úvodu je nesprávně použito označení asynchronní motor přesto, že je v zadání specifikováno použití motoru synchronního. Autor zhotovil mechanickou i elektrickou část laboratorního přípravku. Provedl řadu měření, ale bez podrobnější analýzy dosažitelných dynamických vlastností pohonu. Toto je nejmarkantnější v kapitole 6, kde je uvedena spousta výsledků experimentů bez hlubší analýzy. Dále autor v kapitole 6. často zaměňuje označení momentu setrvačnosti za zátěž. Předložená práce plně nevypovídá o možných inženýrských schopnostech autora.

Cíle práce však byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: D