diplomová práce

Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru FESTO

Text práce 2.36 MB

Autor práce: Ing. Jakub Jurníček

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Michal Růžička

Abstrakt:

Práce se zabývá problematikou pneumatických pohonů, fyzikálními vlastnostmi stlačeného
vzduchu a řízení pomocí programovatelných automatů. V práci jsou dále probírány základy
programování v LabVIEW a se stručným přehledem jednotlivých prvků manipulátoru FESTO. Závěr
práce je věnován návrhu řídícího systému pro 3osý manipulátor FESTO v programu NI LabVIEW.

Klíčová slova:

Festo, LabVIEW, manipulátor, PLC, pneumatické pohony

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)

Hlavním cílem práce je návrh řídicího systému pro 3osý manipulátor FESTO, který bude sloužit jako demonstrační výukové zařízení. Práce se věnuje podrobně rozboru použitých elektro-pneumatických prvků, které tvoří základ použitého manipulátoru. Velká část je také věnována programování v prostředí NI LabView, které je použito jako hlavní implementační nástroj. Navržený řídicí systém je možno použít pro tvorbu složitějších laboratorních úloh, nicméně popsané postupy jsou poměrně strohé a neumožňují sestavení kompletní úlohy bez využití dalších zdrojů.
I přes výše uvedený nedostatek lze považovat cíle práce za splněny. Student pracoval samostatně, systematicky a předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Michal Růžička

Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo provést návrh řídicího systému pro 3osý manipulátor FESTO. Autor práce se seznámil s možnostmi řízení průmyslových manipulátorů, podrobně prostudoval vlastnosti manipulátoru, který měl k dispozici a dále podle zadání diplomové práce navrhnul řídicí systém, který otestoval přímo na manipulátoru. Práce obsahuje poměrně obsáhlou rešeršní část, která je věnována stlačenému vzduchu, což si lze vysvětlit jako snahu autora si nastudovat vlastnosti média, kterým je manipulátor poháněn. 
Hlavní cíl diplomové práce byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: C