bakalářská práce

Hodnocení regulačního obvodu z hlediska stability, kvality a přesnosti regulace

Text práce 2.63 MB

Autor práce: Ing. Petr Holešovský

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá metodami a řešeními, které se využívají při hodnocení regulačního obvodu z hlediska stability, kvality a přesnosti regulace. Obsahuje shrnutí používaných kritérií stability, parametrů důležitých pro zhodnocení kvality regulace a rozdělení obvodů, podle trvalé regulační odchylky, z hlediska přesnosti regulace. Dále obsahuje vyřešené příklady, na kterých je názorně ukázáno použití jednotlivých metod.

Klíčová slova:

stabilita, kvalita, přesnost, doba regulace, relativní překmit, trvalá regulační odchylka

Termín obhajoby

17.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Student velmi dobře zpracoval zadané téma. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. Jedna je teoretická, kde jsou popsány metody používané pro hodnocení stability, kvality a přesnosti regulace. Ve druhé části je pak aplikována tato problematika na konkrétních příkladech a provedeno zhodnocení dosažených výsledků.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

V teoretické části student popisuje za pomocí literatury druhy regulačních obvodů. V praktické části pak řeší některé z uvedených soustav. V práci jsem neshledal chyby
Práce je provázena nejednotným zarovnáním.
Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B