diplomová práce

Systém pro správu archivovaných dat

Text práce 2.24 MB Příloha 233.32 kB

Autor práce: Ing. Martin Havlíček

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem mé práce bylo provést rešerši dostupných databázových systémů a navrhnout vhodný databázový systém pro archivaci dat. Zprovoznit komunikaci a zpracování dat mezi databází a dodanou aplikací Profisignal, která zpracovává naměřená data z jednotlivých čidel. Navrhnout architekturu na straně databáze, způsob ukládání naměřených dat a výpočtu reportů nad těmito daty. V poslední řadě navrhnout uživatelské rozhraní na webové úrovni.
Výsledkem mé práce je demonstrace možného způsobu archivace dat v databázi Oracle, příklady výpočtu reportů nad uloženými daty a ukázka webové aplikace, která by prezentovala naměřená data.

Klíčová slova:

LaundryLAB, LENP, moderní prádelna, prádelna, archivace dat, DB, Oracle, PHP, Profisignal, Delphin, Laboratoř energeticky náročných procesů

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)

Diplomová práce byla zpracována pro Laboratoř energeticky náročných procesů, která je provozována Ústavem procesního a ekologického inženýrství na půdě NETME Centre. Bc. Martin Havlíček byl ochotný vytvořit pro tuto laboratoř uživatelsky přívětivý systém pro správu a archivaci dat. Jako vedoucí práce jsem mu nemohl poskytnout dostatečné odborné vedení v otázce řešení a funkčnosti databáze. Přesto jsme se na tomto mezioborovém tématu dohodli. Moje úloha spočívala především v upřesňování uživatelských požadavků. Proto ve svém posudku nebudu hodnotit kvalitu řešení, pouze míru splnění zadaných úkolů, schopnost prezentovat výsledky a kvalitu práce po formální stránce.
Zadání práce bylo formulováno poměrně široce a dávalo velký prostor pro vlastní přínos studenta. Osobní přínos se projevil především v adaptaci zdrojového kódu pro přenos do jiných databázových systémů, které podporují jazyk SQL. Tím přidal student výslednému systému na univerzálnosti. Dále zpracoval i webové uživatelské rozhraní, přičemž v zadání byl požadován pouze jeho návrh (popis tvorby a funkcí). Na druhou stranu bod 3 zadání "studie datové náročnost" by si zasloužil větší pozornost. S ohledem na skutečnost, že na realizaci praktické části měl student velmi malé množství času (kvůli opožděné dodávce měřicího systému zbyly pouze 3 týdny), hodnotím jeho vlastní přínos i rozsah práce jako velmi dobrý.
Významnější nedostatky se projevily především ve výsledné podobě textu práce, který je pochopitelný spíše pro odborného uživatele. Popisné části práce nejsou zpracovány přiliš srozumitelně a systematicky, a tak celá praktická část působí komplikovaným až těžkopádným dojmem. Jazyk textu je poznamenán nespisovnými, ale snad odbornými výrazy jako odstínit, zahistorizovat, parsovat apod. a nezanedbatelným počtem pravopisných a stylistických chyb. Práci s literaturou musím vytknou nedodržení formálních požadavků na seznam zdrojů a nevyužití literatury doporučené v zadání. Ve dvou podkapitolách (3.3 a 3.4) navíc chybí odkazy na zdroje.
Celkově lze tedy říci, že student projevil vynikající schopnost řešit náročné úkoly v časové tísni. Prezentace výsledků ve formě odborného textu má však v jeho podání významné trhliny. Ty bohužel snižily úroveň diplomové práce, která obnášela velké programátorské nasazení a snahu o předání uceleného díla.

Celkově práci hodnotím jako dobrou, tj. známkou C.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Práce se zabývá praktickým problémem archivace dat, která jsou naměřena v provozu nebo získána experimentálně,  v prostředí internetových databází.
V rešeršní části autor stručně rozebírá systémy, které lze k řešení využít a zdůvodňuje svou volbu.
Logická struktura práce však není zcela ujasněná, protože diplomant na začátku kap. 5 na str. 27 deklaruje, že se bude již zabývat praktickou částí práce, přitom však sekce 5.3, 5.4 jsou opět rešeršní.
Jazyková úroveň je dobrá, chyby jsou výjimečné, např. na str. 11 na konci  předposledního odstavce nepatří čárka za spojením "nad databází". Určitě se také nehodí do technického textu "lidové" obraty "Z důvodu časového presu" ... "nezbylo moc času na rozumnou realizaci webové aplikace", použité v úvodu kap. 10 na str. 53.
Lze však konstatovat, že vlastní řešení je promyšleno velmi dobře a po dotažení softwarové části bude velmi dobře sloužit potřebám NETME Centre.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: C