bakalářská práce

Rešeršní studie problematiky zpracování dat v prostředí LabVIEW

Text práce 1.33 MB

Autor práce: Bc. Zdeněk Lejska

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce je zaměřena na rešeršní zpracování problematiky zpracování dat v programu LabVIEW

Klíčová slova:

LabVIEW, zpracování, získávání, dat, data, audio, video, toolkit

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Práce studenta byla zaměřena na problematiku zpracování dat v prostředí LabVIEW.

Student k řešení své práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Prostudoval množství relevantní domácí i zahraniční literatury. Bohužel ne vždy byl schopen získané znalosti zpracovat a v některých případech student nebyl schopen vystihnout podstatu popisované problematiky. Vyjadřovací schopnosti psaného projevu studenta by také měly být na vyšší úrovni.

Z uvedeného práci hodnotím USPOKOJIVĚ/D.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Předložená bakalářská práce se zabývá stále aktuální problematikou zpracování dat a to pomocí prostředků firmy National Instrument. Celá práce má 14 stran a je členěna do čtyř kapitol, z toho 1. a 4. jsou úvod a závěr.
První kapitola je krátký úvod, ze kterého je málo pochopitelná motivace celé práce. Druhá kapitola popisuje velmi stručně a neúplně teoretická východiska pro zpracování dat. Třetí kapitola se věnuje programovacímu prostředí NI LabVIEW a HW prostředkům fi. NI, ale chybí HW prostředky pro získání obrazu a zvuku. V kapitole 3.5 Možnosti zpracování dat v NI LabVIEW by mohli být popsány alespoň nějaké funkce nebo soubory funkcí určených pro zpracování obrazových a zvukových dat. To samé platí o statistickém zpracování. Na závěr třetí kapitoly autor zpracoval postup zpracování obrazových a zvukových dat v prostředcích fi. NI.
Celkově je práce poměrně málo obsáhlá, chybí spousta podstatných informací. Myslím si, že dané téma mohlo zpracováno lépe, především první stanovený cíl práce, ale i přes tyto nedostatky doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: D