bakalářská práce

Software pro evidenci poruchových stavů

Text práce 1.11 MB

Autor práce: Bc. Tomáš Menšík

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá zpracováním a evidováním zaznamenávaných hlášení poruch strojového parku při výkonu práce operativní údržby týmu technické podpory. Software je nasazen do testovacího provozu ve firmě HONEYWELL, spol s r.o. - Brno o.z. Cílem práce je navrhnout SW ve vývojovém prostředí VBA Excel, který dokáže statisticky spravovat a graficky prezentovat výsledky využitelnosti strojního vybavení.

Klíčová slova:

Visual Basic for Applications, VBA, Excel, poruchy, zadávání, zpracování, prostoj, zařízení, četnost, graf, stroj, zpráva, práce, popis, stanice

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Práce studenta byla zaměřena na tvorbu softwaru pro evidenci poruchových stavů strojů.

Student k řešení své práce přistupoval aktivně, zodpovědně a samostatně. Kladně hodnotím skutečnost, že výsledky práce – realizovaný software – byl nasazen a provozován ve firmě HONEYWELL.

Kvalitu bakalářské práce snižují grafické, stylistické a pravopisné chyby. Rovněž práce s literaturou by zasloužila více pozornosti.

Z uvedeného práci hodnotím VELMI DOBŘE/B.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Předložená práce se zabývá návrhem a realizací software pro evidenci poruchových stavů strojního zařízení ve firmě Honeywell v Brně. Ve velmi krátké rešeršní studii je proveden rozbor dané problematiky v zadavatelské firmě. V této části bych přivítal obecnější záběr, který by vedl k vytvoření aplikace s možnou vyšší funkcionalitou.
Praktickou část práce tvoří návrh a realizace evidenčního software. Popis vytvořeného software je proveden vyčerpávajícím způsobem korespondujícím s popisem v uživatelském manuálu. Vlastnímu popisu autorovy práce by prospěla ukázka použitých algoritmů (např. pro generování grafů, pro kontrolu dat) namísto osmi grafů s blíže neurčenými poruchami anonymních strojů (Obr. 18 až 25). V příloze práce autor dále zmiňuje alternatívní řešení pomocí databázových systémů.
Grafická úprava práce je dobrá. Jedinou nesrovnalostí jsou překlepy, hrubky a neseřazené odkazování literárních zdrojů. 
Na přiloženém datovém nosiči nejsou přítomny zhotovené programy, proto se nedají objektivně hodnotit. U obhajoby této práce doporučuji předvést vytvořený software.
Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta, proto doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C