bakalářská práce

Kauzální analýza chyb řídících programů

Text práce 1.15 MB

Autor práce: Mgr. Hana Čapková

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá problematikou odhalování chyb v softwarových programech. Práce obsahuje hierarchicky organizovanou typologii softwarových chyb, získanou rešeršemi z dostupné literatury, analýzu vlivů na vznik softwarových chyb vedoucí k typologii příčin chyb inspirované kognitivní psychologií a srovnání technik a metodik softwarového vývoje z hlediska validace a verifikace produktu.
Bakalářská práce byla zpracována s ohledem na potřeby a požadavky zadavatelské firmy zaměřené na vývoj softwarových produktů v oblasti technologie Voice over IP (VoIP) a poskytuje náměty k modifikacím stávajícího systému evidence softwarových chyb a jejich příčin.

Klíčová slova:

Kvalita, software, testování, typologie, chyby, verifikace, metodiky, techniky

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Studentka velmi dobře zvádla zadané téma a vypracovala BP, která může pomoci v praxi pri zlepšovn úrovně testování softwarových produktů. Pracovala samostatně podle ramcových pokynů a iniciativně vyhledávala odborné prameny pro svoji BP. Pracovala jak s naší tak i cizojazyčnou literaturou. Rozsah práce překračuje běžný standard BP.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Autorka se zabývá členěním a vyhodnocováním procesu, vedoucího ke zjištění chyb řídících programů dle požadavků zaměstnavatele. Uvádí také techniky vedoucí k jejich odhalování. Práce neobsahuje chybová pochybení.
Práce je provázena nejednotným zarovnáním textu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B