bakalářská práce

Grafická uživatelská rozhraní pro mobilní zařízení

Text práce 2.98 MB

Autor práce: Bc. Michal Vala

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá grafickými uživatelskými rozhraními mobilních zařízení.
V první části shrnuje historii vývoje grafických rozhraní, mobilních zařízení a platforem.
Navazuje popisem a srovnáním hlavních platforem současnosti a na závěr představuje vývoj
aplikace pro iOS a multiplatformní vývoj pomocí technologie PhoneGap.

Klíčová slova:

Mobilní zařízení, iOS, Android, BlackBerry, WindowsPhone, Symbian

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Předložená bakalářská práce zcela splňuje zadání jak svou široce pojatou rešeršní částí, zaměřenou na uživatelská rozhraní mobilních operačních systémů, tak stručným úvodem do problematiky vývoje nativních i multiplatformních aplikací pro iOS. Výsledné hodnocení vedoucího je proto bez výhrad výborné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce je věnována mobilním zařízením, zejména telefonům, jejich operačním systémům a grafickým rozhraním. Autor  uvádí přehled existujících operačních systémů s důrazem na grafické rozhraní a pojednává o možnostech vývoje aplikací pro popsané platformy. V kapitole 4 autor píše o ukázkové aplikaci, ovšem kód aplikace není obsažen ani v textu práce ani na přiloženém CD, takže tuto aplikaci nemohu hodnotit. Práce však má mít dle zadání rešeršní charakter, takže zmíněnou absenci kódu nepovažuji za fatální nedostatek.
Po přečtení práce nemám důvod pochybovat o tom, že se autor v problematice orientuje, přesto práce nepůsobí dobrým dojmem. Text práce působí velmi nekonzistentně a místy až zmateně; výjimkou je pouze kapitola 3 a částečně i 4. Autorovy myšlenky už od úvodu těkají a text tak obsahuje mnoho myšlenek popsaných v nesourodých a nelogicky řazených větách. Autor nešťastně přeskakuje mezi tématy. V popisech obecných charakteristik se najednou objevují zmínky o naprostých technických detailech. Věty na sebe nenavazují stylisticky ani logicky a působí dokonce dojmem, že jsou za sebe řazeny věty pocházejí z několika různých zdrojů. To je sice u práce rešeršního charakteru normální a odkazy na použité zdroje jsou používány zcela korektně, přesto měl autor věnovat logickému uspořádání textu více práce. Rovněž se obávám, že na základě textu kapitoly 4 by ani zdatný programátor svoji první aplikaci pro mobilní zařízení nenaprogramoval.
Oceňuji velký počet použitých zdrojů, 88 položek seznamu použité literatury je na bakalářskou práci impozantní množství. Vzhledem k tématu práce nepřekvapí, že většina titulů jsou on-line dokumenty publikované na Internetu. Autor však uvádí samostatně odkazy na různé části téhož dokumentu (např. 79, 80, 81, 82), což považuji za zbytečné a dezorientující. Celkem 33 odkazů (tj. 27%) jsou odkazy na wikipedii. I když tento zdroj paušálně neodsuzuji, přece jen tento podíl považuji u vysokoškolské kvalifikační práce za nepřijatelně vysoký.
Práci škodí i překlepy, chyby v interpunkci a typografické chyby a také nevhodné umístění některých obrázků v textu, které způsobuje nepříjemně působící vynechání místa na konci stran (např. na straně 28 to navozuje až dojem konce kapitoly, ta ovšem pokračuje ještě třemi dalšími stranami).
Ač je uvedených nedostatků poměrně velký počet, jedná se v naprosté většině o nedostatky formální, proto práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C