diplomová práce

Gramatická evoluce - Java/Matlab implementace

Text práce 1.82 MB Příloha 860.19 kB

Autor práce: Ing. Kamil Miškařík

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Minář, Ph.D.

Abstrakt:

Univerzální třída implementující gramatickou evoluci. Testováno na aproximaci funkcí a
nastavení PSD regulátoru pro řízení chaotického systému Henonovy mapy.

Klíčová slova:

Gramatická evoluce, Henonova mapa, diskrétní regulátor, aproximace funkcí

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)

Diplomová práce (DP) prezentuje relativně novou oblast výpočetní inteligence, a to tzv. gramatickou evoluci (GE). Hlavní zátěž diplomanta představovala realizovaná původní programová aplikace v jazyce Java a implementované GUI rozhraní pro systém Matlab. Svým zadáním představuje DP "nadstandard", který v jistém ohledu reflektuje diplomantův zájem o následné navazující doktorandské studium. DP, resp. programová aplikace, byla vyvíjena průběžně, autor pracoval samostatně a vhodně reagoval na většinu připomínek. Součástí práce jsou testy nastavení parametrů algoritmu GP a tvorba vlastních modelů. V ohledu prezentace i dosažených výsledků však shledávám drobné rezervy, jejichž popis přenechám názoru oponenta. Vlastní implementace GE může sloužit ke studijním účelům. Pozitivně hodnotím celkový přístup studenta ke zpracování DP a podotýkám, že problematika GE i programování v jazyce Java nebyla v rámci jeho studijního programu probrána ani okrajově. Předloženou DP bezesporu doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou C/dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Petr Minář, Ph.D.

Diplomová práce na téma gramatická evoluce - Java/Matlab implementace splnila požadované cíle zadání. Práce je psána systematicky a přehledně a obsahuje všechny náležitosti potřebné k řešení zadaného problému. Chtěl bych vyzdvihnout praktickou část práce, která zahrnuje jak programovací část  v jazyce Java, tak implementace výsledných tříd v prostředí Matlab a otestování Gramatické evoluce na standardizovaných příkladech.  Jedná se o zdařilou diplomovou práci spojující teoretickou i praktickou stránku problému, proto navrhuji tuto práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C