bakalářská práce

Ověření možností komunikačních periferií jednodeskového systému BeagleBoard.

Text práce 5.13 MB

Autor práce: Bc. René Hladík

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Obsah bakalářská práce zahrnuje druhy a možnosti komunikace, jenž nabízí rozhraní jednodeskového počítače. Ověření rozsahu komunikace při použití v mobilní robotice a následné shrnutí pro daný systém. Cílem této práce bylo poskytnout uživatelům konfiguraci jednotlivých periferií při následném využití systému BeagleBoard xM Rev C.
Úvodní část práce je zaměřena na definici a shrnutí jednodeskových počítačových systémů. Přehled hlavních rozdílů mezi jednodeskovými systémy. Dále konkurence a charakteristika jednodeskových počítačů od předních světových výrobců a hardwarové odlišnosti. V další části je proveden úplný rozbor a charakteristika použitého jednodeskového počítače Beagleboard xM Rev C. 
Praktická realizace zahrnuje nejdůležitější komunikační rozhraní, které můžeme použít v případě prototypů mobilních systémů. Realizace USB kamery, GPIO multifunkčního rozhraní, sériovou komunikaci pomocí CMUcam3 kamerového modulu a v závěru I2C komunikace pomocí GPIO s SRF08 ultrazvukovým snímačem. Demonstrace rozmanitosti systému BeagleBoard, kterou mohou využívat všichni uživatelé vestavěných systémů v mobilní robotice. Moderní mobilní robotické systémy jsou komplexem analogových a digitálních zařízení jako jsou různé druhy senzorů, snímacích prvků, kamer a ostatních. Bakalářská práce popisuje základní konfiguraci jednotlivých možností komunikace na bázi kamer, snímačů a systémových prvků.  

Klíčová slova:

Jednodeskový počítač, Linux, rozhraní, software, jednodeskový systém Beagleboard, firmware, zavádění systému, základní deska, GUI (grafické uživatelské rozhraní), GPIO, vestavěný systém, jádro systému, CMUcam3 kamerový modul

Termín obhajoby

30.10.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Předložená práce popisuje současné i historické jednodeskové počítače s výčtem základních vlastností a poté je detailně popsán počítač Beagleboard xM. Následně jsou provedeny testy rozhraní USB, GPIO, RS232 a I2C, které by dle mého názoru mohli byt otestovány podrobněji (například u GPIO mohla být otestována reakce LED diody na vstup – tlačítko). Práce je zpracována systematicky, avšak obsahuje nejasnosti jako například „obvod reguluje stejnosměrný proud do nominální hodnoty proudu 4,2V“. Po zodpovězení otázek práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C