bakalářská práce

Návrh a realizace řízení robotu TeachRobot

Text práce 1.11 MB Příloha 4.92 MB

Autor práce: Bc. Jakub Dohnal

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Matyáš

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá řízením modelu průmyslového manipulátoru pomocí mikrokontroléru. První část práce se věnuje teoretickému základu. Druhá část práce se zabývá popisem modelu TeachRobot. Třetí část práce popisuje návrh a realizaci řídící elektroniky. Poslední část práce tvoří popis programového vybavení mikrokontroléru.

Klíčová slova:

mikrokontrolér, mikroprocesor, robot, manipulátor, H-můstek, stejnosměrný motor, sériová linka

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat řízení pěti osého robotického manipulátoru TeachRobot. Ten je osazen pěticí stejnosměrných pohonů pro pohyb v pěti osách a jedním pohonem, který slouží k ovládání úchopu.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektronické a programové části. Student musel navrhnou a realizovat elektroniku pro řízení pohonů. Dále bylo potřeba implementovat kód do použitého mikrokontroléru ATmega169. Realizované elektronika a řízení je pro demonstrační účely s drobnými výhradami použitelné.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Matyáš

Student měl za úkol navrhnout a realizovat řízení robotu TechRobot. Práce je zpracována na velmi kvalitní úrovni a práci považuji v celém jejích rozsahu za splňenou. Dělení kapitol má logickou strukturu. Za stejně kvalitní považuji i firmware zařízení starajícího se o ovládání TechRobota. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A