bakalářská práce

Monitorování parametrů prostředí

Text práce 5.88 MB Příloha 14.55 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Richter

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D. ABB s.r.o. Brno

Abstrakt:

Bakalářská práce analyzuje dostupné možnosti, metody a prostředky pro monitorování
parametrů prostředí. Zaměřuje se na parametry prostředí, které mohou negativně ovlivnit přesnost
výsledků technických měření. Praktická část práce se zabývá návrhem a realizací modelu, který
umožňuje sledovat vybrané parametry v prostředí laboratoře A4/603. Realizovaný model zpřístupňuje
aktuální i archivní naměřené hodnoty parametrů prostředí prostřednictvím webové aplikace. Naměřené
hodnoty z laboratoře lze využít pro korekce výsledků technických měření, které mohou v dané
místnosti probíhat.

Klíčová slova:

Parametry prostředí, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, barometrický tlak, monitorování,
automatizované měření.

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Předložená bakalářská práce své zadání zcela vyčerpala a rozsahem i překročila. Praktické uplatnění nalezne přímo ve výuce v laboratoři, kde jsou monitorovací systémy umístěny, ke korekcím velmi kolísajících parametrů prostředí, zejména teploty v letních měsících. Bohužel s plánovanou rekonstrukcí budovy je nejistý osud snímačů, instalovaných nyní na okenním rámu. Student prokázal vynikající schopnosti samostatné práce i aplikací známých metod pro řešení zadaného problému.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D. ABB s.r.o. Brno

Předložená bakalářská práce se zabývá monitorováním parametrů prostředí zejména pro laboratorní účely. Student zcela splnil požadavky a cíle zadání. Práce má logiskou stavbu a jednotlivé kapitoly na  sebe navazují. V praktické části student navrhl a realizoval model pro měření teploty vzduchu v laboratoři a ve venkovním prostředí.
Z hlediska stylistické úpravy práce bych chtěl vytknout použití první osoby množného čísla především v kapitole 3 a v kapitole 4. Například „ Monitorovací program jme naprogramovali ve vývojovém prostředí ControlWeb 6.1.“ Z takto formulované věty se lze domnívat, že jste při zpracovávání práce s někým spolupracoval. Grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni včetně práce s literaturou a důsledným citováním použitých zdrojů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A