diplomová práce

Přístupový bezpečnostní systém mobilního zařízení na principu RFID

Text práce 1.63 MB

Autor práce: Ing. Marek Petrušek

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá, model bezpečnostního přístupu s využitím mikrokontroléru a RFID čtečky. Model je navržen pro využití v automobilu, kde bude mít vlastnosti imobilizéru a také ukládání času a ID použitého čipu. Pro použití v automobilu je řešena minimalizace spotřeby mobilního zařízení. Práce je součástí řešení projektu IGA VUT Brno, FSI-S-11-31, APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE.

Klíčová slova:

Atmel, RFID čtečka, imobilizér, ATMega128L,mikrokontrolér,

Termín obhajoby

18.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá konstrukcí modelu přístupového systému do automobilu. Práce obsahuje teoretickou část, která se v textu prolíná s praktickou částí a nedílnou součástí práce je i funkční model naprogramovaný ve vývojovém kitu EVB. Práce však dosahuje podprůměrné úrovně díky nevhodně rozvrženému času pro zpracování a průměrné znalosti studenta v oblasti elektroniky. Taktéž kapitola „8. Rešeršní studie“ mohla být zpracována konkrétněji. Funkčně naprogramovaný model však dosahuje dobré úrovně. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: D

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem modelu bezpečnostního přístupového systému pro využití v automobilu. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací programu na vývojovém kitu s mikrokontrolérem ATmega32.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Autor práce se bohužel nevyhnul množství pravopisných chyb a překlepů. Téměř na každé straně lze nalézt pravopisnou chybu či překlep. Grafická úroveň práce je dobrá. V úvodu práce mohlo být provedeno porovnání komerčně dostupných zařízení. Některé funkce byly vyzkoušeny na vývojovém kitu EvB 4.3. Bohužel nebyly implementovány a odzkoušeny změny navržené v kapitole 8 jako například zápis na SD kartu, ač tato je na vývojovém kitu přímo osazena a stačilo tudíž "pouze" napsat vhodný program.

Cíle práce však byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D