bakalářská práce

Rozpoznávání řeči (číslice)

Text práce 1.23 MB Příloha 1.09 MB

Autor práce: Ing. Martin Kantar

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Minář, Ph.D.

Abstrakt:

V bakalářské práci vysvětluji, jak samotná řeč vypadá a co jí ovlivňuje. Zmiňuji zde nejčastěji používané metody, kterými si řečové signály můžeme připravit pro rozpoznávání. Na názorných příkladech ukazuji, na jakých principech dnešní rozpoznávače řeči pracují, jaké mají výhody a nevýhody. Pro metodu založenou na učení neuronových sítí jsem vytvořil v prostředí Matlabu řečový rozpoznávač číslovek 0-9.

Klíčová slova:

Rozpoznávání řeči, parametrizace, FFT, LPC, PLP, MFCC, DTW, HMM, neuronové sítě, Matlab.

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Práce rešeršním a částečně aplikačním způsobem pojednává o problematice rozpoznávání řeči. Tato oblast je poměrně rozsáhlou disciplínou zahrnující dnes jak metody zpracování signálu, tak statistiku a umělou inteligenci. V tomto ohledu bych jednoznačně vyzdvihnul fakt, že student musel tuto, nesporně zajímavou problematiku, samostatně nastudovat - potřebný background není součástí výuky oboru. Negativně hodnotím malý rozsah práce. Trénovací data, zdrojové programy i experimenty a diskuze k nim byly při konzultacích studentem prezentovány. Jejich zařazení by posunulo mé hodnocení na C až B.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Petr Minář, Ph.D.

Práce splnila všechny požadované cíle. Autor prokázal schopnost samostatné práce a schopnost vybrat a naučit se potřebné technologie k vyřešení zadaného problému. Drobné výhrady mám k velmi stručné teoretické části práce, kde by šlo ještě více se zaměřit na danou problematiku a nedostatečné zhodnocení výsledků v praktické části, kde by zase bylo vhodné použít statistické vyhodnocení naměřených výsledů. Celkově tuto práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C