bakalářská práce

Měření střední radiační teploty

Text práce 2.77 MB Příloha 1.07 MB

Autor práce: Bc. Lukáš Truksa

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Závěrečná práce je zaměřena na parametry prostředí, především na střední radiační teplotu,
která představuje parametr s dobrou vypovídající schopností. V bakalářské práci se seznámíme se
způsoby měření střední radiační teploty a s vhodnými přístroji určených pro toto měření. Nedílnou
součástí práce je také seznámení s faktory tepelné pohody člověka, které ji výrazně ovlivňují. V další
části bakalářské práce je návržen jednoduchý snímač pro měření střední radiační teploty a jeho
ověření.

Klíčová slova:

Střední radiační teplota, tepelná pohoda, kulový teploměr, měření teploty

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou měření střední radiační teploty, která je jedním z faktorů prostředí pro hodnocení tepelného stavu prostředí.
Student přistupoval k řešení bakalářské práce zodpovědně a dle svých možností konzultoval své návrhy a způsob řešení se svým vedoucím práce. Student realizoval vlastní návrh jednoduchého půlkulového snímače pro měření střední radiační teploty a ověřil jeho vlastnosti.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem snímače pro měření střední radiační teploty. Po teoretickém rozboru student navrhl typ snímače, který následně porovnal s průmyslově vyráběným snímačem. Vlastní porovnání naměřených výsledků však postrádá kvantitativní zhodnocení výsledků. Dále se student zaměřil spíše na dynamické vlastnosti snímače, ale důležité statické vlastnosti však neuvedl. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C