bakalářská práce

Aplikace pro zamezení používání nelegálního a nežádoucího softwaru

Text práce 1.13 MB

Autor práce: Bc. Jakub Popovský

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci pro MS Windows, která bude zabraňovat spouštění nežádoucího a / nebo nelegálního softwaru v lokální počítačové síti. Aplikace musí být co nejméně náročná na systémové zdroje počítače.

Klíčová slova:

.NET Frameworks, Aplikace, C#, C++, Hákování, Knihovna, Nelegální, Nežádoucí, MySQL, Proces, Software, Vývoj, Whitelist, Windows, XML, Zabezpečení

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Práce řeší konkrétní problém konkrétní střední školy, řešení by ale jistě našlo využití i na řadě dalších škol. Autor pracoval zcela samostatně, osvědčil solidní teoretické znalosti i schopnost jejich praktického uplatnění. Dobře dokázal identifikovat i některé neúplně dokumentované vlastnosti operačních systémů řady Windows a prokázal schopnost kreativního myšlení a profesionální programátorské práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Cílem práce bylo vytvoření aplikace, která najde své využití nejen ve školství, ale i v mnoha jiných oblastech, kde je vhodné zamezit spuštění nežádoucích aplikací.
Vhodnější bylo aplikaci vytvořit jako službu operačního systému. Při realizaci této varianty by nebylo nutné řešit spouštění aplikace při přihlášení uživatele a její ochranu před ukončením neoprávněným uživatelem. Implementací aplikace jako služby by se student odklonil od požadavků zadání, ve kterém bylo řešení zmíněných problémů (spuštění, ochrana) uvedeno mezi cíli práce.
Po grafické stránce je práce na velmi dobré úrovní. Vložené části aplikačního kódu mohly být vizuálně lépe odlišené od běžného textu. Práce obsahuje přijatelné množství gramatických chyb.
Předloženou práce splňuje zadání.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A