bakalářská práce

Řízení a monitorování teploty laboratorní pece

Text práce 2.12 MB Příloha 97.28 kB

Autor práce: Ing. Pavel Dvořák

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy, která je určena pro výuku a demonstraci řízení teploty laboratorní pece pomocí aplikace vytvořené v prostředí Control Web 6.1. Úloha zahrnuje regulaci a snímání průběhů teplot žádaných a měřených, umožňuje nastavení časového průběhu požadované teploty.  Aplikace je zpracována pro příklad vypalování drobných výrobků. Umožňuje archivaci průběhů teplot a taktéž sledování momentálních hodnot požadované a měřené teploty s možností spínání topení přes internet. V práci je uveden návrh na propojení laboratorní pece s počítačem s využitím vstupně výstupního modulu DataLab.

Klíčová slova:

Control Web, DataLab, vytvoření laboratorní úlohy, řízení laboratorní pece, monitorování laboratorní pece.

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Zadání bakalářské práce je spíše méně náročné, proto se dalo očekávat více variant řešení daného úkolu.
Bakalář se věnoval řešení úlohy průběžně, ale časově náročné zkoušky regulace pece nejsou zvládnuty z důvodu časové tísně. Navržená regulace byla ověřena jen částečně a pro dvoupolohový regulátor s jednou hodnotou hystereze, proto není možné zhodnocení vlastností regulace ve smyslu bodu 4 zadání.
Jinak bakalář pracoval zodpovědně a mimo zadání doplnil řešení o možnost monitorovat a ovládat provoz pece přes internet.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: D

Předložená bakalářská práce řeší řízení a monitorování teploty laboratorní pece. Jedná se spíše o jednodušší úlohu s praktickou realizací. Úloha zahrnuje regulaci a snímání průběhů teplot žádaných a měřených, umožňuje nastavení časového průběhu požadované teploty. Aplikace je zpracována pro příklad vypalování drobných výrobků. Umožňuje archivaci průběhů teplot a taktéž sledování momentálních hodnot požadované a měřené teploty s možností spínání topení přes internet. V práci je uveden návrh na propojení laboratorní pece s počítačem s využitím vstupně-výstupního modulu DataLab společnosti Moravské přístroje. Použitá čeština je na nízké úrovni. Autor práce se bohužel nevyhnul množství pravopisných chyb a překlepů. Například na straně 15 řádek 6 slovo „Soplu“, strana 22 řádek 2 slovo „příjmání“, strana 33 řádek 18 slovo „záze“ atd. V práci také chybí číslování použitých vztahů. Práce obsahuje pouze malé množství experimentů. Experimenty, které jsou v práci obsaženy, mají nevhodně zvolený časový rozsah a nízkou rozlišitelnost akční veličiny.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: D