diplomová práce

Návrh dálkového ovládání mobilního robotu pomocí Microsoft Kinect.

Hlavní dokument 7.05 MB

FSIdiplomová práceStudent: Ing. Adam BarcajAk. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Tato diplomová práce se zabývá využitím čidla Microsoft Kinect pro dálkové ovládání
mobilního robotu. Cílem práce byl návrh způsobu ovládání autonomního mobilního robotu
pomocí předem definovaných gest, tyto gesta následně zrealizovat a prakticky otestovat.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

B

Fakulta

Ústav

Obor studia

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Hlavním cílem předložené práce bylo navrhnout způsob ovládání autonomního mobilního robotu s využitím zařízení Microsoft Kinect. Předložený systém podporuje předávaní příkazů pomocí předem definovaných gest nebo hlasových povelů.
V práci jsou rozpracovány jednotlivé kroky ve kterých probíhala vlastní implementace. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená diplomová práce se zabývá využitím snímače Microsoft Kinect pro dálkové ovládání mobilního robotu. Cílem práce byl návrh způsobu ovládání autonomního mobilního robotu pomocí předem definovaných gest, tyto gesta následně zrealizovat a prakticky otestovat. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací softwarové části. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá. Autor práce se bohužel nevyhnul množství pravopisných chyb a překlepů. Rozsahem 44 stran se práce řadí spíše mezi ty kratší.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

výsledná známka: C

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Cíle, kterých má být dosaženo

1) Seznamte se s možnostmi Microsoft Kinect

2) Prostudujte dostupné API rozhraní

3) Navrhněte vlastní systém gest rozpoznatelných tímto zařízením.

4) Celý systém zrealizujte a prakticky otestujte.

Literatura

[1] Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, and Dieter Fox. Probabilistic Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series). Intelligent robotics and autonomous agents. The MIT Press, August 2005.

[2] Howie Choset, Kevin M. Lynch, Seth Hutchinson, George Kantor, Wolfram Burgard, Lydia E. Kavraki, and Sebastian Thrun. Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations (Intelligent Robotics and Autonomous Agents). The MIT Press, June 2005.

Klíčová slova

Microsoft Kinect, čidlo, dálkové ovládání, gesta, mobilní robot

Charakteristika problematiky úkolu

Hlavním cílem práce je návrh způsobu ovládání autonomního mobilního robotu s využitím zařízení Microsoft Kinect. Navržený systém musí podporovat zejména předávaní povelů pomocí předem definovaných gest. Důraz bude kladen zejména na zpracování rozhraní, které bude širšeji využitelné v dalších robotických projektech.