diplomová práce

Návrh dálkového ovládání mobilního robotu pomocí Microsoft Kinect.

Text práce 7.05 MB

Autor práce: Ing. Adam Barcaj

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá využitím čidla Microsoft Kinect pro dálkové ovládání
mobilního robotu. Cílem práce byl návrh způsobu ovládání autonomního mobilního robotu
pomocí předem definovaných gest, tyto gesta následně zrealizovat a prakticky otestovat.

Klíčová slova:

Microsoft Kinect, čidlo, dálkové ovládání, gesta, mobilní robot

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen)
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo navrhnout způsob ovládání autonomního mobilního robotu s využitím zařízení Microsoft Kinect. Předložený systém podporuje předávaní příkazů pomocí předem definovaných gest nebo hlasových povelů.
V práci jsou rozpracovány jednotlivé kroky ve kterých probíhala vlastní implementace. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Předložená diplomová práce se zabývá využitím snímače Microsoft Kinect pro dálkové ovládání mobilního robotu. Cílem práce byl návrh způsobu ovládání autonomního mobilního robotu pomocí předem definovaných gest, tyto gesta následně zrealizovat a prakticky otestovat. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací softwarové části. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá. Autor práce se bohužel nevyhnul množství pravopisných chyb a překlepů. Rozsahem 44 stran se práce řadí spíše mezi ty kratší.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C