diplomová práce

Návrh a realizace navigačního systému pro autonomní mobilní robot.

Hlavní dokument 1.81 MB

FSIdiplomová práceStudent: Ing. Michal RůžičkaAk. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Hrbáček

Tato práce se zabývá návrhem indoor navigačního systému pro autonomní mobilní robot, který je založen na bázi infračerveného světla. Systém je dále založen na měření relativních úhlů pomocí značek v prostředí, díky kterým se robot dokáže zorientovat a rozeznat svojí absolutní polohu v prostředí, ve kterém se pohybuje.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

B

Fakulta

Ústav

Obor studia

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Hlavním cílem předložené práce byl návrh a realizace navigačního systému vhodného do vnitřních prostor budov. Navržený navigační systém je odolný především vůči pohybu osob v blízkosti robotu a je možné ho využít v prostorách přeplněných pohybujícími se lidmi, např. v muzeích, nákupních centrech a pod.
V práci jsou rozpracovány jednotlivé kroky ve kterých probíhala vlastní implementace. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta
Ing. Jan Hrbáček

Diplomantovým úkolem byl další vývoj a zdokonalení systému infračervených navigačních majáků, který rozpracoval ve své bakalářské práci. Konkrétně se jednalo o umožnění provozu více robotů současně v jednom prostředí a zvýšení dosahu majáků. Tyto cíle byly splněny.
Práce je přehledně uspořádána, většina obsahu je vhodně doplněna schématy, ilustracemi a snímky obrazovky. Jazykově je práce bez větších chyb a překlepů; poměrně strohý sloh není v rozporu s technickým zaměřením práce.
Po obsahové stránce je práce poněkud nevyvážená. Zejména rozsah kapitoly pojednávající o zásadním vylepšení – integraci komplexní bezdrátové platformy IQRF od firmy Microrisc – je velmi malý, čtenář se o vlastní implementaci mnoho nedozví. Také popis primární filtrace IR signálu v přijímači je nejasný, neškodilo by jej doplnit vztahy nebo úryvkem kódu. Ilustrace obsahují několik zvláštností, např. zkrat napájení ve schématu č. 5 nebo nejasné logické úrovně sekundární modulace signálu na obr. 15.
Zmíněné nedostatky předložené práce byly vyváženy aktivním, samostatným a nadšeným přístupem diplomanta k práci. Některá ze zjištění pak byla publikována v rámci příspěvku na konferenci AIM 2011. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení Velmi dobře / B.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Cíle, kterých má být dosaženo

1) Seznamte se s dostupnými principy metod navigace ve vnitřních prostorách budov

2) Navrhněte požadovaný navigační systém

3) Navržený systém realizujte

4) Proveďte ověřovací experimenty

Literatura

[1] Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, and Dieter Fox. Probabilistic
    Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series).
    Intelligent robotics and autonomous agents. The MIT Press, August
    2005.

[2] Howie Choset, Kevin M. Lynch, Seth Hutchinson, George Kantor,
    Wolfram Burgard, Lydia E. Kavraki, and Sebastian Thrun. Principles
    of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations (Intelligent
    Robotics and Autonomous Agents). The MIT Press, June 2005.

Klíčová slova

Maják, reflektor, IrDA, navigační systém, navigace, lokalizace, autonomní mobilní robot, přijímač, vysílač.

Charakteristika problematiky úkolu

Hlavním cílem práce je návrh a realizace navigačního systému pro autonomní mobilní robot pohybující se ve vnitřních prostorách budov. Navržený systém musí být odolný vůči pohybu osob v blízkosti robotu a musí zajišťovat bezproblémovou navigaci v předem určených oblastech.