diplomová práce

Návrh a realizace modulů pro ověřování funkčnosti HW periferií mobilního robotu.

Text práce 6.23 MB

Autor práce: Ing. Petr Mašek

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací diagnostických modulů pro odhalení vadné periferie v mobilním robotu. Jeden z testovacích modulů je určen pro diagnostiku ultrazvukových sonarů. Druhý simuluje chování těchto sonarů, díky čemuž je schopen zjistit, na jakém rozhraní je nutné hledat chybu.

Klíčová slova:

Testovací modul, periferie mobilního robotu, rozhraní, ultrazvukové sonary, simulace, TWI, RS-485

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo navrhnout a realizovat moduly pro testování funkčnosti periferií mobilního robotu. Tyto moduly jsou určeny především pro snadnou detekci nefunkční periferie a mají tak přispět ke spolehlivějšímu provozu mobilního robotu.
V práci jsou rozpracovány jednotlivé kroky ve kterých probíhala vlastní implementace. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a realizací diagnostických modulů pro odhalení vadné periferie v mobilním robotu Advee. Jeden z navržených testovacích modulů je určen pro diagnostiku ultrazvukových sonarů. Druhý simuluje chování těchto sonarů, díky čemuž je schopen zjistit, na jakém rozhraní je nutné hledat chybu. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B