diplomová práce

Volba a nasazení ERP systému

Text práce 1.59 MB

Autor práce: Ing. Ivan Rozmahel

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce na téma Volba a nasazení ERP systému, si klade za cíl objasnit základní principy související s podnikovými informačními a řídicími systémy a podnikovými procesy z pohledu výroby. Zabývá se teoretickým popisem ERP systémů a hlavních metod plánování a řízení výroby. V praktické části je popsán průběh implementace nového řídícího ERP systému ve firmě První brněnská strojírna a.s.

Klíčová slova:

ERP, MRP, QAD, DLT, implementace, plánování, řízení, pracovní příkaz, průběžná doba

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen)
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Předkládaná práce se zabývá volbou a nasazení ERP systémů ve firemním prostředí.

Práce je napsána přehledně a je poměrně dobře strukturovaná. Velmi kladně hodnotím skutečnost, že zvolený ERP systém byl nasazen a je používán ve firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. 

Předkládané práci lze ale vytknout hned několik chyb. Hlavní pochybení vidím v nešťastně zvolené stylistické formě. V celé práci lze totiž jen stěží rozeznat co je práce studenta a co již ne. Následkem toho potom nelze usoudit, jsou-li cíle práce splněny či ne, což je i hlavní důvod sníženého hodnocení. Práce obsahuje i množství chyb co se týče práce s literaturou a citacemi, a to včetně chybějících popisů obrázků a absence odkazu na ně v textu. Celá práce potom budí dojem návodu.

Práci jako celek doporučuji k obhajobě s hodnocením DOBŘE/C.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: C