bakalářská práce

Automatizace děličky TOS DU 250

Text práce 4.34 MB Příloha 714.64 kB

Autor práce: Ing. Ondřej Sobotka

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi automatizace děličky TOS DU 250. Cílem je navrhnout cenově dostupné řízení, s přesným snímáním polohy a brzdění pohybu vřetene děličky. Ovládání děličky je řešeno ovládacím panelem, na kterém se nastavuje hodnota absolutního natočení.

Klíčová slova:

dělící přístroj, krokový motor, automatizace, snímání natočení, ovládací panel

Termín obhajoby

20.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Práce se zabývá automatizací děličky TOS DU 250. V práci byly stanoveny 4 cíle. S cílů je splněn pouze 3. Cíle 1. a 2. jsou splněny pouze částečně a cíl 4. chybí zcela. Postup řešení není příliš logický. Chybí přesná specifikace cíle (jaká má být výsledná přesnost polohování, jak velká hmotnost se má na dělící zařízení upínat …).
Po grafické a stylistické stránce je práce slabá. Slovní obraty jako např. str. 33 „Na počátku hledání jsem si myslel, že tato část bude z celé mé práce nejzajímavější a budu mít na výběr z mnoha řešení, ale takto to není.“, nebo „Po dalším hledání, těsně před odevzdáním, přišla na trh fa. Renishaw s novým produktem. optoelektrického snímače, který je přímo stvořen pro moji aplikaci.“ do práce nepatří.
Práce s citacemi je dobrá.
Celkově je zadání pro obecného bakaléře poněkud obsáhlé.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: E