bakalářská práce

Návrh a realizace univerzálního záznamníku dat

Text práce 1.37 MB

Autor práce: Bc. Tomáš Vokál

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Abstrakt:

Tématem této práce je vytvoření univerzální záznamníku dat za použití .NET Micro Framework. Návrh byl otestován na vývojovém modulu EMX od společnosti GHI Electronics. Práce se nejdříve zaměřuje na seznámení čtenáře s .NET Micro Frameworkem a následně na popis architektury a ovládání dané aplikace.

Klíčová slova:

.NET Micro Framework, C#, záznamník dat, embedded zařízení, TinyCLR

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce studenta se zabývá návrhem a realizací univerzálního záznamníku dat.

Zadání práce je dle mého názoru beze zbytku splněno. Práce je přehledná a dobře strukturovaná. Student prokázal, že se v této problematice více než orientuje.

Vytkl bych pouze několik nedokončených poznámek pod čarou, překlepy a některé vágně formulované věty. Další nedostatek lze najít v práci s citacemi a literaturou.

Výše uvedené výtky ale velmi dobrou kvalitu práce nesnižují a proto tuto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením VÝBORNĚ/A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A