diplomová práce

Vizualizace zkušebny pro klimatizační jednotky

Text práce 3.5 MB Příloha 2.8 MB

Autor práce: Ing. Veronika Hamplová

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vizualizace vzduchotechnické jednotky vybudované Strojírenským zkušebním ústavem s.p. za účelem testování především tepelných čerpadel a dalších vzduchotechnických přístrojů. Tato vizualizace byla vytvořena v programu ControlWeb a umožňuje ovládání, monitorování, ukládání a načítaní všech potřebných veličin. Práce dále pojednává o technikách měření, automatizačních prostředcích a vizualizačních softwarech.

Klíčová slova:

Vizualizace, ControlWeb, OPC Server, vzduchotechnická jednotka, regulátor

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá tvorbou vizualizace zkušebny pro klimatizační jednotky. Práce obsahuje teorii řízení v automatizaci, kde jsou popsány různé metody řízení a vizualizace procesů. Praktická část práce obsahuje popis tvorby vizualizace a archivace v prostředí ControlWeb. Nedílnou součástí práce je vytvoření aplikace pro vizualizaci, která je již využívána.  Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená diplomová práce se zabývá tvorbou vizualizace vzduchotechnické jednotky vybudované Strojírenským zkušebním ústavem s.p. za účelem testování především tepelných čerpadel a dalších vzduchotechnických přístrojů. Navržená vizualizace byla vytvořena v programu ControlWeb a umožňuje ovládání, monitorování, ukládání a načítání všech potřebných veličin dle zadání zadavatele. Práce dále pojednává o technikách měření, automatizačních prostředcích a vizualizačních softwarech. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací softwarové části. Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je velmi dobrá s malým množstvím překlepů. Diplomantka prokázala vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A